B.S. Index van de publicaties van 28 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst , tot wijziging van die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 27 november 2003 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/05/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005022903 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005011442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2005 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeente Puurs van openbaar nut verklaard ten voo type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering van het gecombineerd spoorgoederenvervoer. - Subsidie voor de intermodale transporteenheden die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken. - Bericht Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk Besluit van 30 s De aan type koninklijk besluit prom. 20/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005022904 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005202933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het tweede semester 2005, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005202968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Sociaal fonds voor de diamantarbeiders Vervanging van een beheerder Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2005, dat in werking treedt op 18 oktober 2005, wordt Mevr. Dorien WITTERS, te Bornem, als vertegenwoordigster van een werknemersorganis type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005012295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005022897 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005003746 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 25/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005036347 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 22/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005022867 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van 27 april 1995 zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verh type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005031363 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van 27 april 1995 zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verh

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005036317 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van een administrateur-generaal bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005036296 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005027380 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005027379 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal provincieraadsleden die per provincie gekozen moeten worden naargelang van de op 1 januari 2005 vastgelegde bevolkingscijfers type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005027378 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende classificatie van de gemeenten ter uitvoering van artikel L-1121-3, eerste lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005027377 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2005

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de voorwaarden voor de behandeling van de subsidieaanvragen voor intermodale transporteenheden , die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken, alsook de regels voor de coëfficiëntberekening

document

type document prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005009846 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder Gewone zittijd van december 2005. - Addendum In het Belgisch Staatsblad nr. 325 van 21 oktober 2005, eerste uitgave, bl. 45086, akte nr. 2 Voor de raadpleg

erratum

type erratum prom. 01/07/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005202921 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, het hoger onderwijs, de gezondheidspromotie op school, de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en de ondersteuning v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005009847 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2005, bladzijde 44282, regel 42, Franstalige tekst, lezen : « employé au parquet » i.p.v. « employé au greffe du parquet ». type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005009848 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : - van het vredegerecht van het kanton Eeklo : 1; - van de politierechtbank te Kortrijk : 1, vanaf 1 mei 2006; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Jette : 1 ; - bij het vredegerech(.. type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Projectoproep invoeginterim. - Verlenging van de termijn Op 15 september 2005 werd de volgende projectoproep in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd : « De werkervaring via uitzendarbeid stimuleert jongeren om verdere opleidingskans(...) Het Bestuur type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005009850 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005009851 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 oktober 2005 is het verzoek tot associatie van de heer Lambinet, A., notaris ter standplaats Ciney, en van de heer Lambinet, P., kandidaat-notaris, om de associatie "André Stany De heer Lam type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005009849 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 oktober 2005 : - is aan de heer De Buysscher, S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit - is benoemd type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005009852 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, dat in werking treedt op 30 november 2005, is het aan de heer Marquet, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik eershalv Bij kon

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/05/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005033085 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de Vakantiewoningen

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005041710 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 324e AANVULLING Bijwerking op 10 oktober 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State, nr. 145.014 van 25 mei 2005, afdeling administratie, VIII e kamer, wordt het koninklijk besluit van 9 januari 2005 vernietigd, waarbij voortijdig een einde werd gesteld

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/06/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005009832 bron federale overheidsdienst justitie Verordening nr. 805/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (1)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005011435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hiernavolgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun pr(...) Opmerkingen en

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 02/12/2004 pub. 28/10/2005 numac 2005031381 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van ordonnantie tot geldigverklaring van het besluit van 12 september 2002 houdende het gewestelijk ontwikkelingsplan

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005202982 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige stuurlui van de loodsboot (niveau A) voor de DAB Vloot, administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. - (ANV05005). Uitslagen Ra(...) 1. AERT type bericht van selor prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005202980 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten **** van **** loodsen (****/****) (niveau ****) voor de DAB ****, administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de **** **** (...) **** van de type bericht van selor prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005202981 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige chef loodsen (niveau A) voor de DAB Loodswezen, DAB Vloot en de Afdeling Scheepvaartbegeleiding, administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeensch(...) Rang

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005043010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de type indexcijfers prom. -- pub. 28/10/2005 numac 2005042410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2 Voor de raad
^