B.S. Index van de publicaties van 9 november 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005018126 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, als Lijs

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007271 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 5650 van 17 september 2005, wordt aan de heer d'Hemricourt, J. , industrieel ingenieur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 februari 20(...) Hij wordt ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007254 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Bevorderingen in de categorie van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 5660 van 22 september 2005 : worden de lagere officieren bevorderd tot de hogere graad volgens datum achter hun naam : In de graad van ka type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007266 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5666 van 23 september 2005, neemt luitenant-kolonel stafbrevethouder D. Moors, van het korps van de pantsertroepen, anciënniteitsrang als luitenant-kolonel stafbrev Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007264 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 5676 van 28 september 2005, wordt majoor vlieger Bodart, S., tot het rustpensioen toegelaten op 1 januari 2006, in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioe type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007270 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Aanstelling van een kandidaat-hulpofficier piloot in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 5649 van 17 september 2005, wordt de adjudant kandidaat-hulpofficier, T. Demaerel, op 15 juli 2005, aangesteld in de graad van type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007263 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5675 van 28 september 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficier Hij gaat op type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007257 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 5664 van 22 september 2005 : worden gemachtigd een palm te hechten op het lint van het **** 1940, waarvan zij reeds titularis zijn : De heren **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007253 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 5657 van 22 september 2005, wordt geneesheer-kolonel Hastir, F., tot het rustpensioen toegelaten op 1 april 2006, in toepassing van de samengeordende wetten op de militair type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007252 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit ****. 5656 van 22 september 2005, wordt de Medaille van Verdienste verleend : aan sergeant ****, ****; aan korporaals-chef ****, ****.-****. en ****, S., aan eerste sol type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007255 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 5661 van 22 september 2005 : Worden de hierna vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 april 2006 in toepassing van der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, **** **** type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005007258 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van officieren die bepaalde bijzondere functies bekleden type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005014181 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluite type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007261 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5671 van 28 september 2005, neemt kapitein-commandant J. Dereze, van het korps van de pantsertroepen, anciënniteitsrang als kapitein-commandant op 26 oktober 2004. type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005202685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2000 tot type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005202681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de harmonisering van de loonschalen en de ov type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van de 3e fase van het Kadera type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005022911 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005202683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005003772 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit type ministerieel besluit prom. 27/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005003771 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2005 wordt Mevr. Marie-Rose Bracke, kamervoorzitter, gemachtigd om als vertegenwoordiger van het gemeenschapsonderwijs te zetelen in de raad van bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007249 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Vaderlandslievende verenigingen «*****» Bij ministerieel besluit ****. 86764ter van 20 september 2005 : Wordt het erediploma van vaandel-drager verleend aan de **** **** ****, ****.**** type ministerieel besluit prom. 26/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005003776 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 25/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot ingebruikneming van het subsysteem rollend materieel « wagen Shmmns van het NMBS - type 3614 E2 voor het vervoer van rollen plaatstaal of walsbaren » type ministerieel besluit prom. 29/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005203048 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Luingne type ministerieel besluit prom. 27/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005003775 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van inschakelingsondernemingen of plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/06/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van stichtingen van openbaar nut, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005031393 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht. - Samenwerking voor de ontwikkeling van bepaalde sites gelegen te Brussel. - Intrekking van de oproep tot kandidatuurstelling Teneinde de voorwaarden van een eventuele verrichting grondiger te onderzoeken en aangezien zij zich het rech

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005202962 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 september 2005, en met toepassing van artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de doping type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2001 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005202961 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van somm

arrest

type arrest prom. 18/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005003770 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 26/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005003774 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot opmaak van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007267 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 5667 van 23 september 2005 hebben de volgende benoemingen plaats in het kader van de beroepsofficieren Landmacht **** 26 september 2005 : De ****, ****. **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007260 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap Ontslagen. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5670 van 28 september 2005, wordt de heer R. Caen generaal-majoor van het vliegwezen, De heer F. Flor type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007265 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Aanstelling en benoeming van kandidaat-hulpofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 5665 van 23 september 2005, worden de aangestelde adjudanten kandidaat-hulpofficieren M. Vigny en N. De Meyer, op 20 okto De aangest

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007259 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming van een officier gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit nr. 5668 van 28 september 2005, wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse H. Vermeylen, op 26 september 2005 benoemd in de graad van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005009877 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Block, Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter stand Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005009876 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2005 : - is Mevr. Dhondt, A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één ja - is de

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007262 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5672 van 28 december 2005, wordt de heer G. Tubex in vast verband tot attaché benoemd. Zijn graadanciënniteit wordt vastgesteld op 1 juli 2005. Een beroep tot nietigverklaring van de type benoemingen prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005007256 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 5662 van 22 september 2005, wordt de heer F. Gerard, benoemd tot morele consulent tweede klasse op 1 september 2005. Bij koninklijk besluit nr. 5663 van 22 september 2005, wordt de

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 19 mei 2005 wordt de vergunning om het beroep van Mevr. type vergunning prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle. - Vergunning Beslissing nr. 09/2005 van 28 september 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.A. Be T Gelet op h

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 09/11/2005 numac 2005011444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^