B.S. Index van de publicaties van 24 november 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005203191 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 164/2005 van 16 november 2005 Rolnummer 3139 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, ingesteld door de Vlaamse Regering. Het Ar samengesteld u

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005012506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer André WINS, Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof te Bergen. Hij za Hij neemt vana type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoeding van de Regeringscommissaris bij het Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005022991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 20, e), van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005022952 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfon type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005012504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005, wordt benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Pierre Crabbe, ere-rechter in Sociale Zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank te Charleroi. Hij neem Bij hetzelfde ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005022945 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Ontslag van een lid Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 17 oktober 2005, wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005022946 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 17 oktober type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005012505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 juli 2005, wordt benoemd : Ridder in de Orde van Leopold : Mevr. Josette Vandeloise, Rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank te Charleroi. Zij neemt vanaf type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005002126 bron regie der gebouwen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2005 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier de heer Timperman, Antoine C.C., ambtenaar van de klasse A2; de heer Valcke, Walter J., ambtenaar van de klasse A2; de de heer Weron, Andry L.J., type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005012503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005, worden benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Roland Gits, Rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank te Brussel; De heer Michel Zij nemen vanaf type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005003781 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van INFRABEL type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissem type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissem type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005021150 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2003 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité, opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005002121 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezo type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005202694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005203176 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2005 wordt de heer Michel Kerbusch, woonachtig rue du Pige 58, te 6200 Châtelet, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verleend voor een verlengbare periode van (...) Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005009889 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van de leden van de Bijzondere Commissie voor sociale zaken van de Federale Bemiddelingscommissie Bij ministerieel besluit van 21 november 2005 dat in werking treedt op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgem - vaste led type ministerieel besluit prom. 14/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van een Regeringscommissaris bij de v.z.w. Sociaal Stookoliefonds type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005203175 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2005, dat op 19 oktober 2005 in werking treedt, wordt de « S.P.R.L. Algorithm » voor een periode van twee jaar erkend voor de dienstverlening baanzoeken Deze erkenning heeft het nr. W.RE Bij minis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005203177 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de transport en commun de Namur-Luxembourg »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 november 2003 inzake de tijdelijke afwijkingen van het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen , type bericht prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005203170 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 oktober 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 oktober 20 Die zaak

erratum

type erratum prom. 04/03/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005036381 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005021151 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2005 wordt op datum van 16 oktober 2005 's avonds aan de heer John Crombez eervol ontslag verleend uit zijn functie van Directeur bij de Cel algemeen beleid van de Vice-Eerste Minister, Bij kon

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005015156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 11 november 2005, heeft Z.E. de heer Alphonse Berns de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hem bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid van buiteng Z.E.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005012520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4 Bij ministerieel besluit van 8 november 2005 is de PC Asbestos Services Ltd, Wrotham road Unit 6 te Meopham DA 13 0 QB, erkend g

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005012519 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 4 november 2005 werd Mevr. Dresse, Denise, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen t type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005012518 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Luik Op 4 november 2005 werd de heer Biquet, Gérald, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005015157 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 28 oktober 2005 heeft de heer Driss Chabi de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van het Koninkrijk Marokko te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Vlaams-B

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/11/2005 numac 2005203192 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 165/2005 van 16 november 2005 Rolnummer 3209 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 45,
^