B.S. Index van de publicaties van 1 december 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005002130 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 18 juli 2005, wordt de heer Quina, Dirk, informaticus bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in een betrekking van attaché Overeenkomstig de gecoörd type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005011464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 november 2005 zijn de volgende promoties, benoemingen en decora-ties verleend : Leopoldsorde Grootofficier De heer DE BRABANDERE Jan, Pierre, Marie, Corneille, Kamervoorzitter bij de Raad Commandeur De h type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heren : BOUQUIAUX Jean-Marie, Eerste directieraad bij de Senaat, met ingang van 8 CRISTOLOVEAN Jean-P type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Zending. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 21 november 2005, wordt de heer Guido Jacobs, eerste auditeur-afdelingshoofd, gemachtigd een opdracht te vervullen in Azerbeidzjan, van 1 november 2005 tot en met 8 november 2005 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005021156 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 worden de heren Jamar, Claude, stichter en Directeur-generaal van het Luikse Ruimtelijk Centrum, en Verhaert, Paul, ontwerper en constructeur van de eerste volledig in België gebouwde s Zij z type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005021155 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2005, wordt de heer D'haeyer, Johan, administratief assistent bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, bev Overeen type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteur type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 19/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 3 mei 2005 houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 2005 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor openbare uitlening type koninklijk besluit prom. 02/09/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005022895 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1997 tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 april 2005 tot uitvoering van de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationa type koninklijk besluit prom. 25/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogramm type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2006 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203251 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de landbouwers ertoe gemachtigd worden om het reinigingswater voor melkgereedschappen dat chloorhoudende producten bevat te storten in de mestkuip type ministerieel besluit prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de voorstelling van de begroting van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgelegd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 oktober 2005 wordt bij uitbreiding ingesteld de procedure tot bescherming als monument, van bepaalde door bestemming onroerend geworden meubelen en voorwer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 oktober 2005, wordt beschermd als landschap de tuin van het Stoclet Paleis gelegen Tervurenlaan 279-281, te Sint-Pieters-Woluwe, omwille van zijn historisch Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036483 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Infrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036497 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende een tijdelijke afwijking van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

decreet

type decreet prom. 29/09/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van 18 oktober 2002 tot vaststelling van de modellen van de formulieren bedoeld in de artikelen 6, § 2, en 7, §§ 3 en 4, en tot beschrijving van het materieel voor de monsternemingen bedoeld in artikel type decreet prom. 26/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2002 betreffende de leermeesters en leraars godsdienst

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de gebarentaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005202990 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005202987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 houdende benoeming van de leden van de Deskundigencommissie inzake schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005202991 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beheer van het Waarborgfonds voor Schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005202984 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de studies van de eerste cyclus bedoeld bij artikel 79sexies, § 2, 2e lid, van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005202986 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het percentage of het aantal werkzoekenden en begunstigden van het leefloon boven hetwelk een inrichting of een vestigingsplaats voor onderwijs voor sociale promotie beschouwd kan wor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005202971 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van het leren door taalbad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 1999 betreffende de aankoop, het huren en het gebruiken van voertuigen bestemd voor de Diensten van de Regering van de Fr

erratum

type erratum prom. 25/08/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » . - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005022968 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt de heer Verhaeghe, Johan, attaché, met ingang van 1 september 2005, in vast dienstverband benoemd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Nederlands taalkader. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005022967 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt de heer Lambrechts Louis, attaché, met ingang van 1 september 2005, in vast dienstverband benoemd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Nederlands taalkader. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005022995 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, dat in werkin Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005022994 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch Comité voor de zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, dat in wer Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005203267 bron ministerie van het waalse gewest Bevordering door overgang naar het hogere niveau. - Oproep tot de kandidaten BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR HET HOGERE NIVEAU Oproep tot de kandidaten Op 4 mei en 30 juni 2005 besliste de Waalse regering om een bepaald aantal betrekkingen 1) Betrokken type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005203268 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Bevordering door overgang naar het hogere niveau. - Oproep tot de kandidaten Op 4 mei 2005 besliste de Waalse regering om een bepaald aantal betrekkingen die op grond van de taakomschrijving via overgang naar een hogere graad ingevuld kunnen wo 1. Betro

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005203253 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van Franstalige adjunct-veiligheidassistenten-begeleiders (niveau C) voor het Gesloten Centrum van Vottem - Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken (AFG05006). Uitslagen Rangschikking van de gesl(...) 1. FOX, MI

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005020105 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 2 december 2005, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Olivia P'Tito en Mevr. Céline (...) 2. Ontwerpen van ordonnantie en van verordening. - Ontwerp van ordon type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005020104 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 2 december 2005 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Interpellatie. - Interpellatie van Mevr. Brigitte De Pauw tot de (...) 2. Dringende vragen. (*) 3. Voorstel tot wijziging van het reglement. (

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 01/12/2005 numac 2005054341 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Stern, Mozes Mendel Mozes Mendel Stern, weduwnaar van Frimet Rosenfeld, geboren te Ne Alvorens te b
^