B.S. Index van de publicaties van 2 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005009902 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 november 2005, is machtiging verleend, aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** Bij **** type wet prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005203228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2006 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van d(...) Voor de raadpleg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde de last verbonden aan de organisatie van de Europese Toppen te dekken en meer in het bijzonder de gepresteerde uren in het kader van deze Toppen type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005202753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten g type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005202729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten g type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005202707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005022966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005007290 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005012353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering van de herziene en g type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005011478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 23 november 2005 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de de gemeenten Herentals, Lille, Vorselaar, Zoersel type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005023001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanwijzing van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van 10 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005021157 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt, op haar aanvraag, aan Mevr. Evelyne Hespel, ontslag verleend uit haar ambt van attaché bij het Federaal Planbureau met ingang van 1 september 20(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005012315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging en syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005012313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005012319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel te dekken in het kader van de organisatie van de Europese Toppen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2005 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 22/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2005 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2005 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de preventie van de criminaliteit in het kader van de Europese Toppen en andere initiati type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2005 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes type koninklijk besluit prom. 22/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2005 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036519 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005011477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand november 2005 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 1,4354 N E = 1,4098 type ministerieel besluit prom. 17/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005003825 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 22 februari 2005 tot wijziging van de besluiten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005003826 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van aandelen genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 29 november 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem vo type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005003795 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2005 - 2010 en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2005 - 2013

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036459 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036467 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vla type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036451 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004 houdende de voorwaarden voor deelneming aan wielerwedstrijden en wielerproeven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203236 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Vesder type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203239 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Ourthe type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203243 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Dijle-Gete type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Moesel type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203241 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Dender type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203238 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Lesse type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203240 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Samber type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203242 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Schelde-Leie type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203252 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de bedrijven die een activiteit met COainfera2bendinferb-emissies uitoefenen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005002134 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 558. - Eindejaarstoelage 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005203172 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 oktober 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 oktober 20 Die zaak

document

type document prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005021154 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Oproep tot voorstellen in het kader van de opdracht Agora van het Federale Wetenschapsbeleid I. Inleiding Op 2 april 1998 heeft de Ministerraad de tenuitvoerlegging goedgekeurd van het programma AGORA binnen het Federale Wetenschapsbeleid Het Federale W type document prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005023002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Luik, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk beslui Bij hetz type document prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005023003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk beslu Bij hetz

arrest

type arrest prom. 22/02/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005003824 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 22 februari 2005 tot wijziging van het besluit van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en van het besluit van 5 december 1995 over he

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005022993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zij Bij hetzelf

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005012517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne ter vervanging van de heer Mich De

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005018135 bron vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten Aanwerving voor onmiddellijke indiensttreding en samenstelling van een wervingsreserve van een programmeur Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op(...) 1. Algemene ve

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005009921 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 november 2005, worden bevorderd of benoemd tot : Officier in de Leopoldsorde De heer De Visscher, Jean-Pierre, hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings b Mevrn. : Dob type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005009924 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2005, dat in werking treedt op 31 december 2005, is de heer Bresseleers, G., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensio Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005009923 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 mei 2005 is Mevr. Van Isterdael, N., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005, i Hij zal het b

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005031408 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende eervol ontslag van de commissaris de heer Luc Notredame, en houdende benoeming van een commissaris bij de koelpelvereniging Iris

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005203250 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 168/2005 van 23 november 2005 Rolnummer 3172 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 18, derde lid, en de bijlage IV van het decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 betreffende de organisatie Het Arbitra type arrest uittreksel prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005203249 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 167/2005 van 23 november 2005 Rolnummers 3137 en 3210 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderw Het Arbitra

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005203277 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend wervingsexamen gespecialiseerde gegradueerden van de kwalificatiegroep 2 (niveau 2+) voor een functie van Franstalige activiteitschef 2 e klasse voor de Algemene Directie Sport Buitendiensten van het Ministerie van de F(...) Er wordt een w type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005203276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend wervingsexamen voor attachés experts van de kwalificatiegroep 2 (niveau 1) voor een functie van Franstalige activiteitschef 1 e klasse voor de Algemene Directie Sport Buitendiensten van het Ministerie van de Franse Geme(...) Er wordt een type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005203278 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen (niveau A) voor het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen voor de FOD Justitie (ANG05838) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, (...) Naast de

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005003815 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi « Rue de l'Eglise », e

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 02/12/2005 numac 2005011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand november 2005 De parameters Iga et Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand november 2005 respectievelijk vastges Iga = 1,
^