B.S. Index van de publicaties van 5 december 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005202674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005000742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 21 november 2005 wordt aan de heer van den Akker, Karel, op zijn verzoek, met ingang van 1 november 2004, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van polit Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 21 november 2005 wordt aan Mevr. De Herdt, Paula, op haar verzoek, met ingang van 1 mei 2004, ontslag verleend uit haar ambt van hoofdcommissaris van politie bij het p Zij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 21 november 2005 wordt aan de heer Van Ouytsel, Jean-Claude, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 2006, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van po Hij wor type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005202656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot toekenning aan het Bureau voor Normalisatie van gedelegeerde opdrachten met betrekking tot de collectieve centra type koninklijk besluit prom. 24/11/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005009831 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2005 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rech type koninklijk besluit prom. 22/11/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005009925 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005202645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de meldingsplicht contracten van bepaalde duur of duidelijk omschreven type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005202626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005202650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005202648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de betaling van de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005202678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en opleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Europese Atletiek Associatie en de « International Association of Athletics Federations (I.A.A.F.) » in het kader van de medisch verantw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036515 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036443 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van jeugdculturele en internationale initiatieven voor de jeugd type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036450 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036452 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en de bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036457 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap 30 SEPTEMBER 2005 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs

decreet

type decreet prom. 17/11/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005203262 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom

document

type document prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005003827 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 29 november 2005, wordt aan de voorzor Deze besli type document prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005203201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 november 2005, dat in werking treedt de dag waarop het in worden benoemd

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009937 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Tongeren Bij beschikking van 8 november 2005 werd de heer Dhoore, G., door de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Tongeren aangewezen, vanaf 17 december 2005, om het ambt van plaatsvervangend rechter in sociale zaken in dez type beschikking prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009938 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 27 mei 2005 werd de heer Vertongen, Karel, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen om, vanaf 1 januari 2006, het ambt van plaatsvervangend rechter in ha

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005012529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Tongeren De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de in(...) Voorwaarden : 1° v type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005012528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hasselt De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de in(...) Voorwaarden : 1° v type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005012530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de ins(...) Voorwaarden : 1° H type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009929 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven : 1; - bij het vredegerecht van het derde kanton Brugge : 1, vanaf 1 januari 2006; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aa - opsteller bij d type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009930 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij het parket van het hof van beroep te Luik : 2, vanaf 1 januari 2006. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD De kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005012547 bron rechterlijke macht Arbeidsgerechten. - Erratum Belgisch Staatsblad nr. 359, van 25 november 2005, pagina 50861, in de Franse tekst : In de plaats van « Place vacante d'agent administratif au greffe du tribunal du travail de Mons », dient « P(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009932 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 mei 2005, dat in werking treedt op 31 december 2005, is de heer Van De Sijpe, W., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zi Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009928 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 november 2005 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Claes, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, met ingang van 31 oktober 2005 's avonds. Betrokkene mag haar aansp Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009933 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 november 2005 is de heer De Rop, W., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Turnhout, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. 04/06/1999 pub. 05/12/2005 numac 2005203198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren. - Vernietiging door de Raad van State

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009934 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent Mevr. Deprez, L., raadsheer in het arbeidshof te Gent, is vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 17 december 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009939 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Gent De aanwijzing van Mevr. Kips, G., rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 2 januari 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009931 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen De aanwijzing van de heer Michielsen, Leo, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 december 2005. De aanwijzing va type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009935 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen De aanwijzing van de heer Van Praet, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 december type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005009936 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt De aanwijzing van de heer Jans, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 20 december 2005.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005203279 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwervingen. - Uitslagen **** van **** coördinatoren Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem en **** **** **** (****) (****/****) (niveau ****) voor de afdeling **** Markt- en **** van het ministerie van de ****(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005008052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van a In u type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005203280 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige beleidscoördinatoren kwaliteit dierlijke productie (niveau A) voor de administratie Beheer en Kwaliteit van de Landbouwproductie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV05019). - Uitslagen Rangschik(...) 1. PAUW type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2005 numac 2005008053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taalexamens In uitvoering van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 worden in de loop van het jaar 2006 drie (...)
^