B.S. Index van de publicaties van 6 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004. - Addendum type wet prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005003818 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993(...) • de bancaire relaties met de cliënten die de vorm hebben van een Niet-Gouvernementele Organisatie (. type wet prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005009896 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** type wet prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005009891 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2005, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022947 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005023031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 14 k), I § 1 B 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte v type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005023032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 20, § 1, d) en f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005202833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005202798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en v type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022996 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005012552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 november 2005, wordt aan de heer Balhan, Guy, op het einde van de maand september 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghe type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005012501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022976 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005023030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005202599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005202842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005202596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005023022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringe type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005015154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2005 wordt aan de heer Michel Clermont, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 december 2005 eervol ontslag uit zijn functies verle De heer type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005023021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2005

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005203274 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2005 wordt het O.C.M.W. van Jalhay vanaf 21 november 2005 voor een periode van zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erke De erke type ministerieel besluit prom. 25/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005036503 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de organisatie van de uitbouw van fokkerijstructuren in Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op type ministerieel besluit prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005011465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen type ministerieel besluit prom. 08/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1998 tot verlening, voor het vervoer van springstoffen aan bepaalde kaaien van de haven van Antwerpen, van een afwijking op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 septemb type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005203264 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening MOESKROEN - Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2005 wordt de wijziging van de samenstelling van de Gemeentelijke Adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening van Moeskroen goedgekeurd zoals aangenomen bij de beslissing va De lijst type ministerieel besluit prom. 24/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005003823 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 10, 14, 19, 21, 23 en 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van uitrustingscheques aan het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005036498 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het stimuleren van microfinanciering in ontwikkelingslanden door middel van waarborgverlening aan ontwikkelingsfondsen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005036468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005036516 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een tijdelijk project tot ondersteuning van sommige leerlingen in de optie verzorging van de derde graad BSO van het gewoon voltijds secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005203269 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2005, dat op 1 september 2005 in werking treedt, wordt ontslag verleend aan Mevr. Delphine Latawiec als vertegenwoordigster van een representatieve werknemersorganisatie binnen he Bij hetz

decreet

type decreet prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203263 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom type decreet prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203265 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005002133 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 557. - Verplaatsingskosten bij medisch controleonderzoek type omzendbrief prom. 19/08/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 44 : richtlijnen betreffende het interventiekorps. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005003800 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplic De v type document prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005203200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 november 2005, dat in werking treedt de dag waarop he worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de « Haute Ecole Lucia de Brouckère » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole libre du Hainaut occidental" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de « Haute Ecole Francisco Ferrer » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de « Haute Ecole Charlemagne » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203084 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de « Haute Ecole HEMES » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van het leren door taalbad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Roi Baudouin" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203093 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole namuroise catholique" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole de la Province de Namur" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Albert Jacquard" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole IESN" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203049 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages van de lestijdenpakketten die voor het schooljaar 2005-2006 uitgedeeld kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005202997 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages van de lestijdenpakketten die voor het schooljaar 2005-2006 uitgedeeld kunnen worden in de instituten voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de o

arrest

type arrest prom. 22/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005003819 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005020107 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 7 december 2005, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wete(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heer Jan Béghin, Mevr. Nadia E

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005022992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige kamer van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, dat Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005022936 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 17 september 2005 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : De heer J.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005012633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Bergen ter vervanging van de heer José Fagot De betrokken organisaties word De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005009946 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Er is een einde gesteld aan de associatie « Delahaye & Debucquoy », met standplaats Diksmuide, en aan de aanstelling van de heer Debucquoy, H., notaris ter standplaats Diksmuide, als geassocieerd notaris ter st type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005009944 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 februari 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Delahaye, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd no Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005009943 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 november 2005 is de heer Hermans, G., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Tongeren. Het beroep tot type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2005 numac 2005009945 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 november 2005 is de heer Simon, A., raadsheer in het arbeidshof te Luik en Mevr. Ernotte, M.-C., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Luik, gemachtigd om het ambt bij de dienst docum Het be
^