B.S. Index van de publicaties van 7 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005003831 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen of tussen beleggingsondernemingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995 heeft het Dire type wet prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005009914 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, is machtiging verleend aan : ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** beiden wonende te

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005202659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een eindeloopbaanpremie type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005023008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005009919 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 29, tweede lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005009903 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van een Commissie « belast met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten » type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005009941 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse parochie Elim te Brussel-Laken Bij koninklijk besluit van 10 november 2(...) Dit besluit heeft ui type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005009942 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Anglicaanse eredienst. - Plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt aan de derde plaats van kapelaan bij de Anglicaanse parochie te Antwerpen ee type koninklijk besluit prom. 01/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005023047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005023040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005202630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidso type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005202682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005202675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de inning van een werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van de type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het akkoord 200 type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005202499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaa type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005023029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005009862 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van compensaties aan de secretarissen en aan de personeelsleden van de parketsecretariaten die wachtprestaties verzekeren type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005012546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 21 november 2005 wordt de heer Jan Vanthuyne, directeur-generaal , met ingang van 1 november 2005, ad interim aangewezen om de bevoegdheden uit te oefenen van voorzitter van het directie(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203256 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203257 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203255 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Namen-Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203260 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203259 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203258 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Henegouwen type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203296 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de adviesraad voor alternerende opleiding type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203273 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005002137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Erratum Het bericht over de erkenning van vakorganisaties, bek « Bruss

document

type document prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005012526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 november 2005, dat uitwerking heeft met wordt de hee type document prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005009940 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2006 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1° Voor de onde a) honderd type document prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005000734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken. - Tarief 2006 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel be 1. Artik

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole de Bruxelles" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Rennequin Sualem" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole André Vésale" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Galilée" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Charleroi-Europe" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Paul-Henri Spaak" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole UT Charleroi" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Ilya Prigogine" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005202992 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke onderzoekers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203000 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling Opvoeder die ressorteert onder het Hoger Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 en uit 1 750 lestijden bestaat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203052 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2005-2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Léonard de Vinci" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole E.P.H.E.C." type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschaap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole ICHEC - I.S.C. ST-LOUIS - I.S.F.S.C."

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005002136 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 november 2005, 1e uitgave, bladzijde 50977, gelieve in de Nederlandse en Franse tekst 1e alinea « ... van het Frans taalkader... » te lezen, in plaats van « ... van het Nederlands taalkader Over

arrest

type arrest prom. 22/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005003830 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005020108 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Donderdag 8 december 2005, om 14 u. 30 m. Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken - Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing v(...) Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenb

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005009947 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de aangewezen leden van het openbaar ministerie, ingevolge de oproep tot de kandidaten van 1 september 2005, met het oog op de loting van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige kamer van de Nationale Tuchtraad. - Erratum In h J. Herr

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005022923 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 19 oktober 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005011485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels in zee EB-2003 - 0010 - A bis Een ministerieel besluit, ref. EB-2003-0010-A bis van 12 oktober 2005, verleent aan de N.V. C-POWER een vergunning met het oog op de tracéwijziging van de twee Algemene D

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 149.915 van 7 oktober 2005, heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIII e kamer, het besluit va(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad volgens

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 23 november 2005, hebben H.E. Mevrouw Claurinah Tshenolo Modise, de Heer Tuala, Falani Chan Tung, de Heer Solomon M.N. Dlamini en Mevrouw Mamoruti Tiheli de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de H.E. w

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005012647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 30 november 2005 wordt de V.Z.W. Semper Studens, Hoogstraat 22, te 9700 Oudenaarde, gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 07/12/2005 numac 2005033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Rangschikkingen Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 29 maart 2005 zijn gerangschikt als monument - de voorgevel, het dak en de ommuring van de voortuin van het huis gelegen Hookstrasse 40, Gemeente Eupen, Divisie 1, Se
^