B.S. Index van de publicaties van 8 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 8 september 2005 en bij toepassing van artikel 13

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005003817 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van zilveren herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal in 2006 type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de grenzen van het begin en het einde van de arbeidsdag in de bouw type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden ui type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, waarbij het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" gema type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005022937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de wer type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de nadere regels inzake de toepassing van de wachttijd voor bepa type koninklijk besluit prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005023011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende gelegenheidsarbeid in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Infrabel De artikelen 50 en 51 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur en gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 juni 2004, voorzien dat de Netverklaring elektr De Netv type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 24 november 2005, wordt de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd een opdracht uit te voeren bij de Raad van State van deAlgerijnse Republiek ter type koninklijk besluit prom. 18/10/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005022942 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de V.Z.W. NUBEL type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in d type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de uitvoering van artikel 26bis van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de bestaanszekerheidsuitkering type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005014195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve en de gemeente Court-Saint-Etienne, van algemeen nut wordt v type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2004, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de forfaitaire vormingspremie type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005003782 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekking van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekking van de Joker, genaamd « Super Joker », die beide worden georganiseerd op zondag 1 januari 2006 type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005202636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consu type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 september 2005 houdende vereenvoudiging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005203261 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2005 wordt de « S.A. Logistique Transport Blegny », vanaf 18 oktober 2005 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 18 oktober 2005 Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 30/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005002135 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de lijst van de gecertificeerde opleidingen van de vakrichtingen van het niveau A type ministerieel besluit prom. 22/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005003816 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van het Wereldkampioenschap Voetbal in 2006 type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005203266 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005 wordt de heer Jean Grulois, directeur, op 1 januari 2006 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 13 september 2005 wordt de heer Philippe Ruhl, eerste attaché, op 1 februari 2006 Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005203254 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2005 wordt de heer Aubin Detongre op 1 augustus 2004 in vast verband benoemd tot attaché. type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005023000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2005-2006 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005022997 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de verdeling van microchips

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de ontwikkelingsgebieden in toepassing van artikel 2, 4° van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun voor de algemene investeringen ten gunste van de micro-, kle

decreet

type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203284 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Belgrado op 4 maart 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203287 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Bosnië-Herzegovina inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sarajevo op 3 maart 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203282 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203285 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 f type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203288 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203286 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203283 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Regering van de Republiek Frankrijk, opgemaakt te Brussel op 10 mei 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005203271 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 6 oktober 2005 in zake de n.v. Fortis Bank tegen de n.v. CBC Banque en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrage « Indie type bericht prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005203272 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 13 oktober 2005 in zake A. Foxhal en G. Lo Presti tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Is he

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003787 bron federale overheidsdienst financien Administratie der pensioenen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005, wordt de heer Pieck, B., attaché van financiën bij de Administratie der pensioenen, met ingang van 1 maart 2005, er benoemd tot de graad van eerste attaché van Bij h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005023028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden. - Beheerscomité Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 december 2005, de mandaten van De heren Ma type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003788 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen . - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2005, wordt de heer Dejardin, J.-M.R.J.R.L., gedetacheerd eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003790 bron federale overheidsdienst financien Algemeen Secretariaat. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 april 2005, wordt Mevr. Smets, C.J.M.-L., stagiair, met ingang van 1 september 2004, benoemd bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat, in de hoedanigheid van rijksamb type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003789 bron federale overheidsdienst financien Algemeen Secretariaat. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2005, worden Mevrn. Suederick, M.S.F.; De Braekeleer, I., en Godart, F.M.C., gedetacheerde inspecteurs bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 juli 2004, benoemd bij de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003785 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 2005, wordt de heer Clerin, B.B.D.Y.G., stagiair, met ingang van 1 januari 2005, benoemd bij de Administratie der thesaurie, in de hoedanigheid van rijksambtenaar tot de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003791 bron federale overheidsdienst financien Administratie der pensioenen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 januari 2005, wordt Mevr. Albert, P.M.-A.C.J.E., eerstaanwezend verificateur, met ingang van 1 juli 2002, benoemd door verandering van graad of bevordering tot de graad van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005009950 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 1 december 2005 is de heer Neyrinck, O., notaris ter standplaats Brussel, gemachtigd om, voor de duur van de associatie met de heer Dubaere, G., notaris ter standplaats Jette, en de hee Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005009949 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 november 2005 : - is aan de heer Rosenoer, Y., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eer - is de heer

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005203293 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 150.696 van 26 oktober 2005 in zake A. Akdag tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « Schen

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005095139 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van levensverzekeringsportefeuilles die Belgische risico's bevatten tussen ondernemingen van de Europese Economische Ruimte De Belgische risico's onderschreven in vrije dienstverrichting door de ondernemingen naar B « Brad

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003786 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005, wordt de heer Magdalijns, C.B.D., stagiair, met ingang van 16 mei 2005, benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar tot de graad van inspecteur van financiën. type benoemingen prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003784 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005, wordt Mevr. Karlshausen, I., stagiair, met ingang van 1 augustus 2005, benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar tot de graad van inspecteur van financiën. type benoemingen prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2005 wordt Mevr. Lucie Fontigny-Harle in vast verband benoemd tot graad van attaché op 1 juni 2005. type benoemingen prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2005 wordt de heer Jean-Paul Van Bylen in vast verband benoemd tot graad van attaché-scheepvaartinspecteur op 1 maart 2005. (...)

lijst

type lijst prom. 22/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005011474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005015161 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 23 november 2005 heeft de heer Yvan Tilmant de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Tsjaad te Opwijk uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaamse Gewest.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005033099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Rangschikking Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 26 april 2005 zijn gerangschikt als monument - de straatgevel en het dak van het huis gelegen Bergstrasse 62, Gemeente Eupen, Sectie E, perceel 181d. type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005033098 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 27 december 2004 en bij artikel 1 van het besluit van de Regering van 8 november 1996 houdende benoeming van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht door het samen

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003803 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennotschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 594 van 18 november 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003805 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 uitgegeven door het verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst der loting n° 582 van 14 november 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/12/2005 numac 2005003802 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 578 van 18 november 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^