B.S. Index van de publicaties van 9 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005009922 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, is machtiging verleend aan ****. **** ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende te *****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 25/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005023048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005002139 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2005 wordt Mevr. De Cuyper, Martine, op haar verzoek, met ingang van 1 november 2005, ontslag verleend uit haar functie van selectieadviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005007307 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van het tuchtreglement van het onderwijzend burgerpersoneel van de Koninklijke Militaire School en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1998 tot vaststelling van het statuut van de burgerlijke repetitors type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005009953 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2005 wordt de heer Bartier, Carl, informaticus 10G, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van informaticus-directeur in het Nederlandse taalkader van de Centr(...) Overeenk type koninklijk besluit prom. 03/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005022977 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005009854 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Erkenning Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2005 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Aide et Reclassement », met zetel Het beroep t type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005002138 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op soc type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005202710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005012298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering van de 2e fase van het Kadera type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005012324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bepaling van de bijdragen voor de risicogroepen geïnd door de Rijk type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005202762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005012317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 20 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter wijziging van het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovere

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden die de Minister van Middenstand vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005007294 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers. - Directieraad. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit nr. 86837 van 10 november 2005, wordt Mevr. Thijs Greet, adviseur, toegevoegd aan Het man type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 16/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005023013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap

decreet

type decreet prom. 17/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203294 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen 22 en 24bis van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" , zoals gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003 en het programma-decreet van 18 december 20 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203281 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de van de Franse Gemeenschap overgehevelde aangelegenheden, met de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Regering van de Republiek Frankrijk, opgemaakt te Brussel op 10 mei 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005203295 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 oktober 2005 in zake het openbaar ministerie tegen C. Bastin, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekome « Schen type bericht prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005203289 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 25 oktober 2005 in zake S. Vandenbroeke tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekom « Bevat

document

type document prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005021162 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Te begeven leidinggevende functies Functies : Twee leidinggevende wetenschappelijke functies : Hoofd van het Departement I « Operationele Diensten en Diensten aan de Gebruikers » (tr(...) Hoofd van de type document prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005011479 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden De hierna vermelde personen worden bij de koninklijke besluiten van 17 september 2005 bevorderd, benoemd of vereremerkt vanaf 8 april 2005 : Leopoldsorde Officier De heer WOLF Jacques, gedelegeerd bestuurder, te Ukkel. de heer HOUTHOOFD type document prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005021161 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Te begeven leidinggevende functies Functies : Drie leidinggevende wetenschappelijke functies : • Hoofd van het Departement V "Informatie-verwerking" (trap II der leidinggev(...) • Hoofd van de Afdelin type document prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005021160 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Te begeven leidinggevende functies Functies : Twee leidinggevende wetenschappelijke functies • Hoofd van het Departement I « Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief van het Bru(...) • Hoofd van type document prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005003838 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Voorlopige toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 6 december 2005, wordt aan Deze besli type document prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005021163 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Te begeven leidinggevende functies Functies : Twee leidinggevende wetenschappelijke functies • Hoofd van de Afdeling 6 « Etnografie » (trap III der leidinggevende functies). • Hoofd van de (...) Taalrol : Deze

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Blaise Pascal" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4, type 5 wordt toegelaten in afwijking van artikel 24, § 2, 8°, van de wet van 29 mei 1959 tot wijzig type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2005-2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005202994 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende maatregelen tot toepassing van de artikelen 55 en 342 van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de samenvoeging van de bekwaamheidsbewijzen « Opvoeder » en « Aanvullende algemene opleiding met het oog op het bekomen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Léon Eli Troclet" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de studenten in de « Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Robert Schuman" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole de la Ville de Liège" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole ISELL" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het optimalisatieplan van de "Haute Ecole Mons-Borinage-Centre"

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005007291 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - ****. - Erratum In het Belgisch **** ****. 344 van 9 november 2005, onderaan de bladzijde 48096, dient met te lezen : « De hieronder vermelde beroepsofficieren worden gepensioneerd op 1 april 2006 in ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005009956 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Leuven : 1, vanaf 1 augustus 2006; - Hoei : 1, vanaf 1 april 2006; - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout - secretaris bij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005007292 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - Wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2006 1. In 2006 wordt een wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren voor de volgende vormingscyclussen georganiseerd : a. Niveau 3+, technisch en niet-te b. Niveau 2, type aanwerving prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005007293 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2006 1. In 2006 wordt een wervingssessie van de bijzondere werving van kandidaat-beroepsonderofficieren, die houders zijn van een diploma van het hoger onderwijs van h 2. Inschrij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005009955 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 november 2005 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Thuin, de heer Mahieux, J.-F., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Charleroi. Dit besluit treedt i Bij minis type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005009954 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 november 2005 is Mevr. Fontaine, V., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indiv

overeenkomst

type overeenkomst prom. 31/01/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005023015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 09/12/2005 numac 2005014196 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 22/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005003813 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2005
^