B.S. Index van de publicaties van 12 december 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005021164 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere M type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005022958 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt Mevr. Turneer, Mireille Léonie, werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid » Ukkel, met ingang (...) Mevr. T type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005203111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, houdende maatregelen ter bevordering van de werkgele type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005023043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005023016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005202843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005202846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005202752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005012318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005021153 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Waalse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005022957 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Persoeneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, wordt de heer Lemmens, Hugo Emiel Florent, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 20 De heer type koninklijk besluit prom. 14/06/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005015163 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het B type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005002120 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 11/10/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005015162 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het B type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005012321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de deeltijdse arbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005007295 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies Ontslagen. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 86814 van 21 oktober 2005 : Wordt luitenant-generaal ****. **** op 30 september 2005 ontslagen uit het ambt van **** **** of **** joint **** **** **** **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005007296 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing **** ministerieel besluit ****. 86818 van 26 oktober 2005 : Wordt kolonel **** ****. De Wilde, ontslagen uit het ambt van commandant van de provincie **** op 23 november 200 **** **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005007297 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing **** ministerieel besluit ****. 86820 van 7 november 2005 : Wordt kapitein-commandant ****. ****, aangewezen in het ambt van vertaler bij de cel Defensie op 1 juli 2005. type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005203291 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005 wordt de heer Louis Gresse, attaché, op 1 november 2005 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2005 wordt de heer Alain Mertens, eerste attaché, op 1 november 2005 in type ministerieel besluit prom. 14/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005007308 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 06/12/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005002119 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005023050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2005 tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005203300 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Héron

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/12/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005027388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het zogenaamde « bisnummer », aan vreemdelingen die tijdelijk naar België komen als gelegenheidswerknemers

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005018136 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. 3DDD Pharma, met zetel te 3510 Hasselt, Diestersteenweg 349, heeft op 16 november Deze za

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005022959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt de heer De Groof, Dirk, met ingang van 15 augustus 2005, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdiens(...) De datum van r

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005009927 bron federale overheidsdienst justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen gegeven op 3 juni 2005, is ten verzoeke van Mevr. Ansion, Raymonde, wonende te 6790 Aubange, rue de la Gendarmerie 13, de he

overeenkomst

type overeenkomst prom. 28/10/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005022925 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Overeenkomst tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 18/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005036529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van een ambtenaar tot waarnemend adjunct-administrateur-generaal van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005203302 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige architect (niveau A), voor de Regie der Gebouwen (AFG05803). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. LAURENT, PIERRE-ANDRE, 6940 DURBUY. 2. PARAGE, THIBA(...) 3. MARECHAL, DOMIN type bericht van selor prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005203303 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** technisch deskundigen laboranten (niveau ****), voor het Fonds voor **** (****05011). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1, ****,(...) 2, ****,

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 12/12/2005 numac 2005011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-05/0072 : Carrefour Belgium N.V./'t Centrum Op 1 december 2005 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde conce Volgens
^