B.S. Index van de publicaties van 13 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica type wet prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005009926 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, is machtiging verleend aan ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende vaststelling van het maximum aantal plaatsen van beschut wonen dat in gebruik mag worden genomen alsmede van de regelen inzake de gelijkwaardige vermindering van een aan type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005202688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verlenging type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005202576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 2.500.000,- EUR aan de V.Z.W. ATOMIUM in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bep type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005012439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot uitvoering van artikel 8, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005012674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 november 2005 wordt aan de heer Guillaume, Michel, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank va type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2002 houdende benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005202850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005012299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 november 2000 en 5 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de beroepsopleiding in type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden (1) type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005012310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 16/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de toelage toegekend aan de erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van g type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.000.000 EUR in 2005 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1987 tot vaststelling van de lijst der bemiddelaars zoals bedoeld in artikel 127, § 2, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen. type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot ingebruikneming van het subsysteem rollend materieel « wagen Uais voor het glasvervoer, door Talbot in 1976 gebouwd, en met huiven in 2005 uitgerust » type ministerieel besluit prom. 08/12/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot ingebruikneming van het subsysteem rollend materieel « wagen SNCF Ermewa, type Shmmns, niet RIV » op het Belgisch spoornet type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005009952 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005203305 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer taminois et ses extensions, société coopérative", te Sambreville. type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005203299 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de transport en commun de Namur-Luxembourg »

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005018140 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Neven, Joseph, wonende te 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 72, heeft op 24 november 2005 een Deze zaa type bericht prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005018141 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State N.V. Medgenix Benelux, met zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 21, heeft op 25 november 20 Deze zaa type bericht prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005018139 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Korittnig, Richard, handel voerend onder de benaming Circus Barones, met zetel te 9300 Aa Deze z type bericht prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005018138 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Droogmans, Marina, wonende te 3850 Kozen, Doorstraat 18, heeft op 15 november 2005 een vo Deze za

document

type document prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005000741 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Leden van de Dienst Enquêtes. - Benoeming Tijdens zijn plenaire vergadering van 24 juni 2005 heeft het Vast Comité P beslist het mandaat van onderstaande leden van de Dienst Enquêtes te vernieuwen voor een termijn van vijf jaar : Christian Ba Johan B

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005003843 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Voorlopige toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 376 van 9 december 2005, blz. 53368, bericht nr. 2005/03838, Nederlandse tekst, moet gelezen worden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005012675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2005 is de heer Leclercq, Marcel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik, ter vervanging van de heer Troonbeeckx type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005012676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2005 is de heer Fouarge, Vincent, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik, ter vervanging van de heer Van Houdt,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005023025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2005 wordt de heer Procureur, Fabrice, met ingang van 1 augustus 2005, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondhe De dat

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/10/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005031428 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die belast worden met het toezien op de toepassing van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/12/2005 numac 2005203312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** **** (niveau ****) voor het Centrum voor **** **** (ministerie van de **** ****) (****05012). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten (...) 1. ****
^