B.S. Index van de publicaties van 15 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005009911 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005009912 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005009913 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van d type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de verlenging en de wijzigin type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de wijziging van de collectieve type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de collectieve arbe type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005012533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005022920 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005022922 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 3 december 2005 worden de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van de stad Ninove van 10 maart 2005 en van 2 juni 2005, waarbij aan de n.v. Elia Asset, Ke type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten voor de t type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005202796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de premies toegekend door de gewesten en de gemeenschap type koninklijk besluit prom. 07/12/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005202615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van de betonin type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005202684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005012314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende sociale vrede 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005012341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005202797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005202629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005202655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Socia type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005023042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een aangepaste dotatie voor 2005 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005036541 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005036535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het bedrag van het examengeld gevraagd aan personen die in een centrum voor volwassenenonderwijs examens afleggen zonder in het centrum de lessen gevolgd te hebben

decreet

type decreet prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005036542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/12/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 25. - Procedures voor hernieuwing en aanwijzing "en régime" in het mandaat van korpschef

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005036517 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende invoering van onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, en van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende instelling van een regime van pol

document

type document prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005021169 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de Federale Beleidsnota Drugs. - Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 5 juli 2001 heeft de Ministerraad het voorstel tot verdeling van de bij beslissing van de Raad van 19 januari 2001 gereserv De Programmator

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Intrekking. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt het koninklijk besluit van 25 mei 2005, waarbij de heren Hubert Castelain, opdrachthouder bij het Federaal Planbureau en Jean-Marc Paul, (...) Bij koninkl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 24 november 2005, wordt de heer Renneson, Jacques, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Chastre-Court-Saint-Etienne-Mont-Saint-Guibert-Villers-l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 3 december 2005 wordt de heer Van Erck, Johnny, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Hoeilaart/Overijse, met ingang van 27 juni 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 22 november 2005 wordt de heer Waleffe, William, benoemd in de functie van examinator - bij de dienst Statuten van de Algemene Inspect type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 24 november 2005, wordt de heer Bal, Alain, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Germinalt met ingang van 17 september 2004. Het koninklijk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005009963 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Controleorgaan van het politionele informatiebeheer Oproep tot de kandidaten Wettelijke referenties - artikel 44/7 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt; - koninklijk besluit van 30 mei 2002 houdende vaststelling van de voor - koninklijk be type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005009977 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 2. De bekendmaking van de openstaande plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, verschenen in het type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005009960 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

besluiten betreffende brussel

type besluiten betreffende brussel prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 28 november 2005 wordt de beslissing van 29 september 2005 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht het principe en het bijzonder bestek goedkeurt aangaande de herinrichti BRUSSEL

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005000772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samenstelling Comité SSGPI De lijst van de stemgerechtigde leden van Het Toezichthoudend en raadgevend comité van het Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus , bedoeld in artikel 149quinquies en vo(...) - als vertege

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005011483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie . - Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Die ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun pri(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2005 numac 2005203331 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen **** van **** **** (****/****) (rang ****) voor het **** **** **** (ministerie van de **** ****) (****05010). - **** ****(...) 1. BOLLEN, ****, 3990 PEER 2. ****, ****,
^