B.S. Index van de publicaties van 16 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005009965 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de adoptie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/09/2003 pub. 16/12/2005 numac 2005011507 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basisbankdienst type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005022717 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/11/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005000756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniseren type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005022718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005022719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005000608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005202919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 29 september 2005 van het Paritair Comité voor de notarisbedienden betreffende de vervanging van de feestdagen, in 2006 en 2007, die samenvallen met een zondag of een gewone type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005022965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005009948 bron federale overheidsdienst justitie Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de 1. 750 x 116

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de categorieën uitgaande gesprekken en categorieën opgeroepen nummers waarvan de blokkering kosteloos aan de eindgebruikers aangeboden moet worden type ministerieel besluit prom. 13/07/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036578 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op heek in de i.c.e.s.-gebieden II, IV type ministerieel besluit prom. 04/03/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005000609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 11 van het ministerieel besluit van 10 januari 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 04/11/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036577 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036382 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036533 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een bepaalde bijwedde aan sommige personeelsleden van het onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005203339 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Fauvillers type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005203338 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005203337 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning door de "Société wallonne du Logement" van een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen om de totstandbrenging, de ontwikkeling en de uitvoering van verrichtingen voor een publie type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005203341 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een risicotoelage aan de ambtenaren die regelmatig deelnemen aan de veldopdrachten van de anti-stroperij eenheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005203301 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 november 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 november Die zaa type bericht prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005203306 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 november 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 november Die zaak

document

type document prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005023038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Aanwijzingen en standaarden Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Kinesitherapie van 25 februari 2005 en in uitvoering van artikel 7 Aanwijzingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005202802 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1976 tot regeling van de toekenning van een toelage aan de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005202799 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 27 van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Geme type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2002 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de Reaffectatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005202801 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 houdende aanstelling van de leden van de Bestendige Commissie voor bevordering en selectie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/08/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005202800 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overname van de vrije niet-confessionele gespecialiseerde lagere school "La Cerisaie" gelegen te Spy door de lagere school voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap van Auvela type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie van het administratief personeel en van het huishoudelijk reglement dat gemeenschappelijk is voor de zonale affectatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005202804 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden die de Interzonale en de Zonale Affectatiecommissies samenstellen, die opgericht zijn bij toepassing van artikel 14sexies en 14septies van het koninkl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005202805 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra van 23 maart 2005 betreffende de nadere regels voor de a

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005009974 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 2 december 2005 werd de heer Marquet, J.-P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze rechtbank ui type beschikking prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005009970 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 3 juni 2005 werd de heer De Greef, H., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 31 december 2005, om het ambt van plaatsvervangend rechter in hand

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005014219 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Benoeming regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht FEDESCO Bij koninklijk besluit van 3 december 2005 wordt de heer Eric Houtman benoemd tot regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht FEDE Overeenkomst

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005009968 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het hof van beroep te Bergen : 1; - beambte bij de griffie : - van de rechtbank van koophandel te Luik : 1; - van het vredegerecht van het eerste kanton Bergen : 1; - be - van de procureur

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005009969 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005, in werking tredend op 31 december 2005 's avonds, is de heer De Smedt, P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005009972 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 december 2005, dat in werking treedt op 31 januari 2006, is aan Mevr. Schuurmans, M., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mechelen. Het Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005009973 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 6 december 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van dit besluit in het De sta type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005009971 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 december 2005 is het artikel 1,

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/06/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005023037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005012671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005023062 bron federale kamers Huishoudelijk reglement van de raad van beroep van de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft Artikel 1. De raad van beroep zetelt op het hoofdbestuur van he De grif

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005008055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (ANG05735) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SE(...) - Sedert ten mi type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005203345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteur (m/v) (niveau A) bij het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG05025) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aange(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005203346 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs P & O (niveau A) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV05023) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarhei(...) 1. Belg zijn of type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005008054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (ANG05734) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. O(...) - tenminste houde

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005043012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005020110 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 16 december 2005, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen : - Voorstel van resolutie (van Mevr. Valérie Seyns en de heer Domin(...) - Voorstel van resolutie (van Mevr. Véronique Jamoulle, Mevr. Jul type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005020111 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 16 december 2005 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Ontwerpen van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houdende aa(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenb

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/12/2005 numac 2005054344 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Prevost, Jacqueline Prevost, Jacqueline Yvonne, weduwe Aimable François, geboren te P Alvorens te

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 22/11/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005003814 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2004 van de Nationale Loterij
^