B.S. Index van de publicaties van 19 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005003848 bron federale overheidsdienst financien Administratie van kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, laatst gewijzigd door deze van 6 juli 1989 De Belgische Staat is voornemens uit(...) Stad Brussel Eiland gevormd door de Parlementsstraa

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005014209 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging, wat De Post betreft, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 1974 genomen ter uitvoering van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een Commissie voor de analyse van het Belgisch energiebeleid tegen het jaar 2030 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005012722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 december 2005 wordt aan Mevr. Dresse, Denise, op het einde van de maand januari 2006, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghe type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005203139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 07/12/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005023088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van de artikelen 2, A, en 12, § 3, 2° a), van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte v type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022774 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005203229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit het versnijden van koud- en warmgewalste producten en het bekleden van gegalvaniseerde producten evenals het vervaardigen van machinaal gelaste producten in onderaanneming, geleg type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de arbeidsduur en compensatiedagen type koninklijk besluit prom. 01/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2001 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, tot vaststelling van de bijdrage van de werkgever in d type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugp type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 07/12/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005023082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 45, derde lid, van de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiedi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005023053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022980 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de heer Kenneth Lotin type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022986 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « UVC Brugmann » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022978 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Federatie tegen Kanker » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022988 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Radio-Televisie van de Franse Gemeenschap » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022984 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Belgisch nationaal werk tot bestrijding van de tuberculose en de respiratoire aandoeningen » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022983 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « v.z.w. VVB - MENS » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022987 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « v.z.w. Univers Santé » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022981 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Belgisch nationaal werk tot bestrijding van de tuberculose en de respiratoire aandoeningen » type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022979 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Belgisch nationaal werk tot bestrijding van de tuberculose en de respiratoire aandoeningen » type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005012678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 11 van het ministerieel besluit van 10 januari 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 03/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005022985 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « v.z.w. Promotion Santé et Développement durable »

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005203342 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 16 november 2005 in zake B. Masson tegen de n.v. Axa Royale Belge, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingeko « Schen type bericht prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005203343 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 28 november 2005 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 29 n - van de

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005203328 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 179/2005 van 7 december 2005 Rolnummer 3360 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 302 en 308 van de programmawet van 9 juli 2004, ingesteld door C. De Wolf. Het Arbitrageho(...) samengesteld uit de voorzitter

document

type document prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005012551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 november 2005, dat in werking treedt de dag waarop het in het Bel worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005029311 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 2005 wordt de erkenning als plaatselijke openbare bibliotheek georganiseerd door de stad Fosses-la-Ville vanaf 1 januari 2005 ingetrokken en wordt het besluit van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2003 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van de Vast secretaris van de « Académie royale de Médecine de Belgique » Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 september 2005 wordt de heer Professor J. Frühling, titelvoerend lid van de « Académie royale de Méd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202803 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georgani type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juli 2002 houdende bevoegdheidsdelegatie aan de ambtenaar die afgevaardigd is voor de erkenning van diensten, bij toepassi

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005031459 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/555 tot verlenging van de geldigheid van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2002 inzake de erkenning van en de toelagen aan de dagcentra voor schoolgaande kinderen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005012534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Gérald Biquet De betrokken organisaties worden De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005012748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten aan : FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg, Di(...) Voorwaarden : 1° vo type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005012535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van Mevr. Denise Dresse De betrokken organisaties worden v De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005009988 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Controleorgaan van het politionele informatiebeheer Oproep tot de kandidaten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2005, blz. 53945, akte nr. 2005/09963, moet de laatste alinea gelezen worden als volgt : « De kandidaten v type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005009976 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Brussel : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, D(...) De kand type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005009984 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Brussel : 5 . Drie van deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 ok(...) - te Dendermonde : 1. Deze plaats vervang

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005009975 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 december 2005 is benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek, de heer Van den Nest, J., griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Brussel. Dit beslui Het beroe

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle. - Vergunning Beslissing nr. 11/2005 van 9 november 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.A. Ciel FM Gelet op type vergunning prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing nr. 10/2005 van 9 november 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « A.S.B.L. Beh Gelet op

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005040609 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 september 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005203327 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 178/2005 van 7 december 2005 Rolnummer 3762 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 11 van het Vlaamse decreet van 24 december 2004 houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005203330 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 185/2005 van 7 december 2005 Rolnummer 3678 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 « houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/12/2005 numac 2005203329 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 180/2005 van 7 december 2005 Rolnummer 3475 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 7 mei 2004 « houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen Het Arbitr
^