B.S. Index van de publicaties van 21 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2003 pub. 21/12/2005 numac 2005015164 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, met de Bijlagen 1, 2, 3, type wet prom. 06/10/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen op 16 mei 2003 type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 16/05/2003 pub. 21/12/2005 numac 2005015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, type wet prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid type wet prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005009957 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2005 is machtiging verleend aan : Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonend Mevr. ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2005, aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005009985 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 november 2005 wordt op datum van 31 augustus 2005 's avonds aan de heer Jean-Pierre Bedin, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federal type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzitter van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 24/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het "Tabaksontwenningscentrum van de vrienden van het Bordet Instituut v.z.w." type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Stichting tegen Kanker » type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « CREAA » type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « V.Z.W. Communicatie-Tabak-Horeca » type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Informatiecel RIZIV » type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005011513 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand december 2005 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 1,5338 NE = 1,4117 ( type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen bedoeld in artikel 13, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet vo type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 30/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 22 november 1950 waarbij het verplicht aanplakken van de vleesprijzen voorgeschreven wordt en tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 juni 1966 tot het bijhouden van controleregi type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangstermijnen, bedoeld in artikel 18, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « mobiele urgentiegroep » moet voldoen om type ministerieel besluit prom. 16/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005203351 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot omzetting van de graden van de personeelsleden die van de federale ministeries of overheidsdiensten en de federale wetenschappelijke instellingen naar

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005002140 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 556 van 16 december 2005 Brugdagen voor 2006 Aan de federale overheidsdiensten en aan de diensten die ervan afhangen, aan het Ministerie van Landsverdediging, evenals aan de instellingen van openbaar nut behorende tot het fede Mevrouw d type omzendbrief prom. 04/08/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005000771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief aangaande het bijzonder rampenplan voor hulpverlening betreffende het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar. Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen word Voor de ra

document

type document prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005020112 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Donderdag 22 december 2005, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken Met geslot(...) - Voorstel van uitgavenbegroting van het Parlement voor het begrotingsj type document prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005003853 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Benoemingen Aanvulling bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2005, 1e editie, blz. 51619 tot 51621. De heer Glineur, André, neemt rang in in de graad van eerstaan De heer Renno type document prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005003854 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Mutaties. - Benoemingen Mutaties Bij besluit van 22 juni 2005 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Voor de raadp

erratum

type erratum prom. 29/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie. - Erratum type erratum prom. 29/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van diploma's, certificaten en andere titels van verloskundige afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie. - Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005009987 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2005 wordt de heer Rob Geukens, met ingang van 1 mei 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van het Centraal Best Overee type benoemingen prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005009986 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2005 wordt Mevr. Isabelle Martijn, met ingang van 1 mei 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van het Centraal B Overee

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005018147 bron belgische senaat Samenstelling van een personeelsreserve van attachés De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van attachés. I. Functieprofiel. De functie van attaché wordt(...) Het is een

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bi(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005008056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een adjunct-directeur , van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (ANG05735). - Erratum Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectiep(...) Op de uiterste in

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 21/12/2005 numac 2005011512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand december 2005 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand december 2005 respectievelijk vastges Iga = 1,
^