B.S. Index van de publicaties van 22 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2003 pub. 22/12/2005 numac 2005015165 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992, gedaan te Londen op 17 juni 1999. - Addendum (2) (3) type wet prom. 06/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005009964 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met betrekking tot de procedure van verificatie van schuldvorderingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005010001 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Israëlitische eredienst. - Plaats van officiërend bedienaar Bij koninklijk besluit van 13 december 2005 wordt aan de derde plaats van officiërend bedienaar bij de Israël type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 8 december 2005 wordt Mevr. Claudine Mertes, adjunct-referendaris, gemachtigd tijdens het academiejaar 2005-2006 : 1° de functie van docent bij de rechtsfaculteit 2° de func type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005023098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen type koninklijk besluit prom. 24/11/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005023046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 15 december 2005 wordt de beslissing van de bestendige deputatie van de provinciale raad van Henegouwen van 7 april 2005 waarbij aan de N.V. Elia, Keizerslaan 20, te 1000 Brusse type koninklijk besluit prom. 08/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005023084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 betreffende de samenstelling van de commissies voor vergoedingspensioenen type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005023106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de soci

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005023107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 20/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van de actieplannen inzake verkeersveiligheid en bedragen die aan de politiezones en de federale politie worden toegekend type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005000778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 13 december 2005 wordt de heer Paul Lemmens, kamervoorzitter, gemachtigd om met raadgevende stem het lidmaatschap van de nationale commissie voor de Rechten van het type ministerieel besluit prom. 20/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekening van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen type ministerieel besluit prom. 13/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005010000 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 14/10/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005003840 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van de Regeringscommissarissen van Begroting bij de openbare instellingen van sociale zekerheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005203350 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale IDEG als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt op het grondgebied van de gemeenten Gesves en Les Bons Villers type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005203361 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende statische transformatoren van elektriciteit met een nominaal vermogen van 1 500 kVA of meer. type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005203359 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de vergoedingen uitgekeerd aan sommige leden van het technisch comité en de opvolgingscommissie opgericht overeenkomstig het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste v

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005021174 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht betreffende de vakbondspremies voor het referentiejaar 2005 Aan de Leden van de Federale Regering; Aan de Beheersorganen van de Instellingen van Openbaar Nut; Aan de Provinciegouverneurs; Aan de Voorzitters en de Leden van de Re Aan de Arrondis type bericht prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005018146 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Group Vesta heeft bij de Raad van State de schorsing gevorderd van het ministerie Deze za

document

type document prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005012758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 13 december 2005 werd de heer Heindryckx, Franz, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het type document prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005012759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Aanstelling van plaatsvervangend magistraat Op 13 december 2005 werd de heer Nicaise, Michel, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de eerste voorzitter van deze rechtbank type document prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005018149 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 januari 2006 - 31 december 2006 : type document prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005018148 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 januari 2006 - 31 maart 2006 : (...) De tarieve type document prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005018150 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de transmissienetbeheerder voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 januari 2006 - 31 maart 2006 : E(...) De tarieve type document prom. 23/09/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005036456 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, tot wijziging van het type document prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005009958 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005009961 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2006 Art. 6. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot vaststelling van de lijst van de Hogescholen, overeenkomstig artikel 55, § 3, van het decreet van 5 augustus type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het Reglement van de raad van bestuur van het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap

arrest

type arrest prom. 29/11/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005003841 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 29/11/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005003842 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 13/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005003862 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressortere

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005003833 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Directe Belastingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003, is Mevr. KUNNEN, A.J.F., Eerste Attaché van financiën bij de centrale diensten, gelijkgesteld eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, benoemd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005003834 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Directe Belastingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 maart 2003, is de heer VANERMEN, B.P.E.G., Eerste Attaché van financiën bij de centrale diensten, gelijkgesteld eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, be

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005010003 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 2005 : - is aan Mevr. Ansquer, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen. Het is haar vergund de - is aan Mev type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005010004 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 december 2005 is het artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 waarbij zekere eretekens werden verleend in de Kroonorde, ingetrokken wat betreft de heer Davreux, F.,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005000789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2005 worden Mevr. Valentine Audate en de heer Jean-Louis Bonmariage benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, type benoemingen prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005000790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt Mevr. Laurence Geyduschek benoemd tot rijksambtenaar in de hoedanigheid van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005003837 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2004-2005 www.treasury.fgov.be/interdeponl Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering va Voor de raadp

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005000757 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 december 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005012687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest. - Artikel 148decies 2.5.9.3.4 Bij ministerieel besluit van 6 december 2005 is de B.V. Schotte, 's Gravenweg 358, te 2911 BK Nieuwerkerk a/d IJssel , (...) type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 22/12/2005 numac 2005012686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 6 december 2005 is het laboratorium van de Divisie Inspectie van het Stafdepartement Welzijn van De(...) Meten van verontreiniging van de lucht in de w
^