B.S. Index van de publicaties van 27 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/08/1987 pub. 27/12/2005 numac 2005000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005203115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een specifieke regeling van eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 07/12/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2005 tot wijziging van sommige bepalingen inzake loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 07/12/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005203108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het stelsel van convention type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005012553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de koekjesfabrieken en de onder type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005003852 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 april 2005 tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van de biotechnologische uitvindingen type koninklijk besluit prom. 07/12/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005002145 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 december 2005 wordt de heer Dirk VAN EYLEN, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Or Bij ko type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg voor type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005203154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005203098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot toekenning van een dag anciënniteitsverlof

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005203363 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het beheerscontract getekend op 21 maart 2002 tussen de Waalse Regering en de "Société wallonne des Eaux" (Waalse Watermaatschappij) vanaf 1 januari 2006 met zes maanden verlengd wordt type ministerieel besluit prom. 28/11/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005002146 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanduiding binnen de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen

decreet

type decreet prom. 17/11/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005203364 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgedragen aangelegenheden, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewes

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005018143 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Eric Braet, wonende te 8210 Loppem, Dopheidelaan 62, en Christine Martens, wonende te 821 (Belgis

document

type document prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005011522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erelonen, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaars Indexering In de inhoud van het Belgisch Staatsblad van 21 december 2005, onder de rubriek « Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie », blz. 54515, heeft de te type document prom. 24/06/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005036449 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005018145 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één adjunct-auditeur met specialisatie communicatie De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werft één Nederlandstalige of Franstalige adjunct-auditeur met specialisatie communicatie aan (m/v). De betrekking is vacant in het F(...) Contex type aanwerving prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005018144 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één Franstalige adjunct-auditeur jurist De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werft één Franstalige adjunct-auditeur jurist aan (m/v). Context van de functie De HRJ is een federaal orgaan met als voornaamste taak het ver(...) - het voo

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005015174 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 14 december 2005, hebben H.E. de Heer Elio Eduardo Rodriguez Perdomo, de Heer Raymond Lafontant, Jr., de Heer Gian, Nicola Filippi Balestra, en de Heer Dimitri Tsikouris, de eer gehad aan de Koning, in offici H.E. wer type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005015173 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 15 december 2005 hebben H.E. de Heer José Maria Ibanez, Mevr. Salome Samadashvili, en de Heer Karamo K. Bojang, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bi H.E.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005012721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 9 december 2005 is het laboratorium van de N.V. SGS Belgium-Environmental Services, Haven 407, Polder(...) Keetberglaan 4, Haven 1091, te 9120 Melsele type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005012720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 9 december 2005 is de N.V. Marine and Industrial Cleaning Services (MIC), Industriestraat 2, te 2500(...) Bij ministerieel besluit van 9 decemb

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005203370 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige technisch experten - bouwkunde (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG05003). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DE RIDDER, PATRICIA, 6717 ATTERT 2. (...) 3. WEISMAN, RO

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/12/2005 numac 2005042412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2005 Voor de
^