B.S. Index van de publicaties van 28 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/12/2005 numac 2005009966 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 december 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, type wet prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende administratieve vereenvoudiging II

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005003861 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de vormvereisten van effecten aan toonder die tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt worden toegelaten en tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende de opneming va type koninklijk besluit prom. 08/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bijsturing van het geldelijk statuut van toepassing op sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005012757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister in bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een o type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 20/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005003856 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies e type koninklijk besluit prom. 20/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005003857 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 20/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005003858 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005003845 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 20/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005003850 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type koninklijk besluit prom. 20/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005003851 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof type koninklijk besluit prom. 20/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005003849 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies e type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005009959 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalender jaar 2006

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005023061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2003 tot opname van erkende functies « mobiele urgentiegroep » in de dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 22/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005012756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2005 tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/12/2005 numac 2005203362 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 14 november 2005 wordt de heer Jean-Paul Da Ren, woonachtig clos d'Ay Champagne 14, te 7390 Quaregnon, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verleend voor een verlengbare p(...) Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/12/2005 numac 2005023097 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 22 november 2005 wordt, met ingang van 1 september 2006, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Gilbert Denoo, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetz

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005036555 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005036536 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2004 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater

decreet

type decreet prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027404 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 28/12/2005 numac 2005203354 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 186/2005 van 14 december 2005 Rolnummer 3042 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 356, 358, 359 en 361 van de programmawet van 22 december 2003 , ingesteld door de n.v. Nestlé (...) Het Arbitragehof, samenge type programmawet prom. -- pub. 28/12/2005 numac 2005203353 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 177/2005 van 7 december 2005 Rolnummers 3077, 3115, 3248, 3283, 3286, 3336, 3338 en 3361 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 49 van de programmawet van 9 juli 2004 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitt

document

type document prom. -- pub. 28/12/2005 numac 2005095140 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 20 december 2005, wordt aan de voorzorgsin Deze

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het kalenderjaar 2005 van de samenstelling van de Examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het organiseren van het voorbereidingsexamen voor het paramedisch hoger onderwij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 06/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021167 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet (2) type wijziging aan de grondwet prom. 06/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021168 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet (2) type wijziging aan de grondwet prom. 06/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021166 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet (2) type wijziging aan de grondwet prom. 06/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021165 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet (2)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/12/2005 numac 2005203366 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 153/2005 van 5 oktober 2005 Rolnummers 3729 tot 3735, 3744 tot 3747 en 3749 tot 3752 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 69bis van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Het Arbit

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 28/12/2005 numac 2005003865 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Star Wars" genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 februari 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Star Wars&qu - van de verkoop van
^