B.S. Index van de publicaties van 29 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2006

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005203189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels (1) type koninklijk besluit prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005203050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen, en onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de brouwerijen type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de suikerfabrieken, suikerraffi type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005027383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer, en behoren tot de subsector van de afhandeling op luchthavens (1) type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaa type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005023128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005010008 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005009994 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 98 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden en tot regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 12 december 2005 houdende wijziging van de beslissing van 10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de radio-omroepen, genomen door de commissie bedoel type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005021176 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005021177 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003871 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de groentenijverheid type koninklijk besluit prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005202879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005023081 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer van taxi's type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036639 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036637 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036616 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere o type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036640 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005203377 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning door het Gewest van een tegemoetkoming aan de rechtspersonen met het oog op de uitrusting van groepen van woningen

decreet

type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet type decreet prom. 25/11/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg type decreet prom. 15/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005203374 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van artikel 1bis, § 5, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder

document

type document prom. -- pub. 29/12/2005 numac 2005203375 bron ministerie van het waalse gewest Eerste openbaar onderzoek in het kader van de Kaderrichtlijn over water in het Waalse Gewest 1 januari 2006 - 30 juni 2006 Overeenkomstig de artikelen D.26 tot D.28 van het Waterwetboek (Belgisch Staatsblad 12 ap(...) Het eerste openbare onderzoek da

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overneming van de basisschool van de Franse Gemeenschap verbonden aan het « Athénée royal d'Alleur » door de gemeente Ans

erratum

type erratum prom. 06/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardeverv

arrest

type arrest prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003868 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressor type arrest prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003873 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren

beschikking

type beschikking prom. 08/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2005 numac 2005000807 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 19 december 2005 wordt de heer Vander Veken, Johan, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Wezembeek-Oppem/Kraainem, met ingang van 7 juli 20

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/12/2005 numac 2005010022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel : 1, vanaf 11 april 2006; - griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1, vanaf 1 april 2006; - bij - adjunct-griffier

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/12/2005 numac 2005010021 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 december 2005 zijn benoemd tot : - hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Doornik, Mevr. Morel, N., griffier bij het vredegerecht van dit kanton. Dit besluit treedt in we - hoofdsecret

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/02/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005033095 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot benoeming van de leden van de begeleidingscommissie van het agentschap voor Europese vormingsprogramma's in de Duitstalige Gemeenschap

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 29/12/2005 numac 2005011515 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Die ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs (...) Opmerkinge

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 08/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005
^