B.S. Index van de publicaties van 30 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021184 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005023118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 december 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 22 november 2005, wordt aan de heer Paul Van Campfort, op zijn verzoek, type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels-, of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemin type koninklijk besluit prom. 28/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de N.M.B.S. Holding door de Belgische Staat type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023117 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005003872 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Terugzetting in graad Bij koninklijk besluit van 18 november 2005 wordt de heer Bertrand, Guy F.G., eerstsaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur van het ontvangkantoor der domeinen en type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005011527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 betreffende de inzage, het afschrift en de uittreksels van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede de toegang tot die gegevens, anders dan via het internet type koninklijk besluit prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023125 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen type koninklijk besluit prom. 28/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023126 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en hun rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 28/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023129 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen type koninklijk besluit prom. 28/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 94 van de wet houdende diverse bepalingen, tot opheffing van artikel 85 van de wet van 21 mei 1991, houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen v type koninklijk besluit prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021171 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector type koninklijk besluit prom. 28/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de vereffening van het Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en hun rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 14/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005015172 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de erkenning van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type koninklijk besluit prom. 20/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de lokale politie om het beheer van centra 101. - Toelage 2005 type koninklijk besluit prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de hoogte van de invaliditeitsuikeringen betreft, van het koninklijk besluit houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende ech type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023110 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036625 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1998 tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector type ministerieel besluit prom. 21/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de aanvullende maatregelen die getroffen worden in het kader van de controle op de aanwezigheid van nitraten en van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in en op sommi type ministerieel besluit prom. 06/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het model van verklaring van aansluiting van de in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen bedoelde helper

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Onderwijsdienstencentrum Leerplichtonderwijs" type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036612 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036614 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005203378 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire » voor het jaar 2005 type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005203399 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes » type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005203418 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 houdende oprichting van een Dienst Affectatie van het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 16/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036611 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036660 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 15/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005203413 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 type decreet prom. 16/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005000777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de afschaffing van het voor eensluidend verklaard afschrift in de verblijfsreglementering voor vreemdelingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005203440 bron ministerie van het waalse gewest Bericht van terinzagelegging van een aanvraag tot registratie van een beschermde geografische aanduiding « Porc fermier de Wallonie » Overeenkomstig Verordening nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geogra(...) Overeenkom type bericht prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005095142 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schu Deze overdr

programmawet

type programmawet prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

document

type document prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005023119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Te begeven mandaat In de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is een mandaat van beheerder te begeven. Het De zelfstandig type document prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005203376 bron ministerie van het waalse gewest Voorlopige administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit Dienst belasting op afgedankte bedrijfsruimten Bij beslissing van de leidend ambtenaar gegeven op 10 november 2005 wordt Mevr. Anna Coppola aangewezen als controleur.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs met toepassing van artikel 3, 6°, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005031476 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 24 november 2005 wordt de heer Adam, Jean-François, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Bassenge/Blegny Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé, met inga

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005010019 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij type vacante bettreking prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005012761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Bergen ter vervanging van de heer Raphaël Lallemand De betrokken organisati De voor type vacante bettreking prom. 14/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005014220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Oproep tot kandidaten voor openbare telecommunicatienetwerken die vaste lokale radioverbindingen wensen te exploiteren

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005010020 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 : - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : - de heer De Vos, P., wonende te Antwerpen, voor e te Turnhout van :

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005095141 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van een levensverzekeringsportefeuille tussen ondernemingen van de Europese Economische Ruimte De verzekeringsportefeuille leven, met uitzondering van de collectieve verzekering gewaarborgd inkomen van « Rea - « Reassure

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005041712 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 326e AANVULLING Bijwerking op 12 december 2005 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005054320 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Wajsbrot, Tauba Tauba Wajsbrot, weduwe van Moszko Naftula Sztruzer, geboren te Szydlo Alvorens te b

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/12/2005 numac 2005040312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2005 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2005, 118,90 punten bedraagt, teg Het gezo
^