B.S. Index van de publicaties van 5 januari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/01/2006 numac 2005003000 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 ma(...) Ingevolge artikel 31 van voornoemde wet van 22 maart 1993, is iedere overdracht tussen kredietinste(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 05/01/2006 numac 2005002147 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

decreet

type decreet prom. 20/07/2005 pub. 05/01/2006 numac 2005029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/01/2006 numac 2005203396 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 november 2005 in zake het openbaar ministerie tegen R. Fassbender en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrag 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 05/01/2006 numac 2005203397 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 november 2005 in zake F.-S. Morales Guzman tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Schen type bericht prom. -- pub. 05/01/2006 numac 2005203398 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 6 december 2005 in zake de n.v. Clama Mattress Ticking tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrag « Schen

document

type document prom. -- pub. 05/01/2006 numac 2005003855 bron federale overheidsdienst financien Documentatie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen. - Jaar 2006 De hierna opgesomde publicaties kunnen bekomen worden, hetzij rechtstreeks op het verkoopkantoor, Masuiplein 13, 1000 Brussel, tel. : 02-201 04 89 Het verkoopkantoor is toegankel

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/01/2006 numac 2005029328 bron ministerie van de franse gemeenschap De Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing nr. 14/2005 van 30 november 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.A. Prime Gelet
^