B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2005023085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Het Beheerscomité : Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 18, eerst Gelet op he type wet prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2005023127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen 2006-2007 Krachtens de artikelen 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft de Nationale commissie 1. Par

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkt type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2005014222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke Personeelsformatie. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 17 november 2005 wordt de heer Vanagt, Rodolf, met ingang van 1 januari 2007, eervol ontslag verleend uit zijn functie van commandant bij de Afzonderlijke P De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2005011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 november 2005 wordt aan de heer Wilfried Gunst, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid met ingang van 1 november 2005, eervol ontslag uit zijn functies ver De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2005014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke Personeelsformatie. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 17 november 2005, wordt de heer Storm, Eric, met ingang van 1 december 2006, eervol ontslag verleend uit zijn functie van commandant bij de Afzonderlijke P De heer type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005012525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2005014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke Personeelsformatie. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 17 november 2005 wordt mevr. Proot, Marie-Rose, met ingang van 1 oktober 2006, eervol ontslag verleend uit haar functie van attaché bij de Afzonderlijke Per Mevr. type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006022055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006022056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 14/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005011494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan een voltijds lid van de Raad voor de Mededinging toelating wordt verleend een aanvullende en bijkomende beroepsactiviteit uit te oefenen type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de jaren 2003 en 2004, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het k type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006003079 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van A.S.T.R.I.D type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2005, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklij type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006014000 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 83 op de spoorlijn 29 Turnhout - Herentals machtigt, mits de heraanleg van de Spoorwegstraat tussen de overwegen nr. 83 en nr. 84 en de bouw van een onderdoorgang voor voetgangers ter hoogte van de sto type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005012618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 200 type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2005023010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 maart 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een experimentele financiering van contrac type koninklijk besluit prom. 17/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van de Belgische luchthavens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van experten voor de externe kwaliteitsevaluatie type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005023121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 06/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005011498 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de beertjes Birthstone Bear met als producent PMS International en met EAN-code 5022896449416 type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005023122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/06/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200088 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200085 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 24/06/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200087 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 06 van organisatieafdelingen 54 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035046 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006009053 bron federale overheidsdienst justitie Circulaire betreffende de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van Zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelij

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2006200120 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 december 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 december Die zaak type bericht prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2006014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van De Post overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 oktober 2005 waarbij De Post wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven. - Bericht De verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de naa Zoals

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid van de basisoverlegcomi

erratum

type erratum prom. 03/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006009054 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning. - Errata type erratum prom. 08/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006031000 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 08/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2005011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2005 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heer Luc Vansteenkiste, Wichelen. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Orde van Leopold

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2006009058 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : - Nijvel : 2 ; - Namen : 1 (vanaf 1 oktober 2006). Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde m(...) Voor elke kandidatuurstelling di

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2006009057 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 januari 2006 : - is aan Mevr. Janfils, M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi; - is Mevr. Hansse - is Mevr. P

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2006200123 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 16 november 2005 in zake de n.v. Peltzer tegen de Belgische Staat, F.O.D. Financiën, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbi « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2006200121 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 8 december 2005 in zake de b.v.b.a. Lechien Construction tegen M.-T. Messina en Mr. G. Leplat, handelend in de hoedanigheid van cu « Roept

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2005012752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2005 wordt Mevr. Lisianne Parisis, stagedoend attaché, met ingang van 1 juni 2005 tot rijksambtenaar benoemd in de graad van attaché, met ranginneming op 1 juni 2004. Bij kon Bij koninklij

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2006033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Eervol ontslag Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 1 december 2005, wordt, met ingang van 1 januari 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Herbert Lennertz, geboren te Kelmis op 30 september 1942, Best type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 23/01/2006 numac 2006033001 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 1 december 2005 en bij artikel 1 van het besluit van de Regering van 6 juni 2001 tot aanwijzing van inspecteurs voor het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalinge
^