B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/01/2006 pub. 06/02/2006 numac 2006007032 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende de heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in Korea type wet prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006009076 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 januari 2006 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan de v.z.w. « De Vlaamse Liga tegen Kanker » type koninklijk besluit prom. 12/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2005 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de vrijwillige financiering van het programma over de biociden type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan de v.z.w. « Hout en Groen Wonen » type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 11.000 EUR aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 06/02/2006 numac 2006011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten besc type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 15 april 2002 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan sommige hogere officieren van de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijkomende financiële bijdrage van België aan het secretariaat van de Commissie ter Bescherming van de Antarctische zeefauna en flora type koninklijk besluit prom. 13/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2005014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de in artikel 34, eerste lid, 14°, van type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 06/02/2006 numac 2006000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 EUR aan « La Fondation polaire internationale » type koninklijk besluit prom. 08/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2005 aan het Pan-Europese programma betreffende verkeer, gezondheid en leefmilieu type koninklijk besluit prom. 30/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2005012744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 03/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een maximale facultatieve toelage van 2.000 EUR aan « l'Institut de gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l'Université libre de Bruxelles »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2006 pub. 06/02/2006 numac 2006011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006200271 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 6 december 2005 wordt de erkenning van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Chiny als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 22 november 2005 met zes jaar verlengd, overeenkomstig het Bij min type ministerieel besluit prom. 24/11/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006007057 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Raad van Beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht van de Minister van Landsverdediging staan type ministerieel besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/02/2006 numac 2006200279 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/01/2006 pub. 06/02/2006 numac 2005021186 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

document

type document prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006095150 bron commissie voor het bank, financie en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 11 oktober 2005, wordt aan de onderneming « Private Insurer » - «

erratum

type erratum prom. 14/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006009061 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder. - Erratum type erratum prom. 16/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006018015 bron brussels hoofdstedelijk parlement Controlecollege Bekendmaking met toepassing van artikel 22, type beschikking prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006009101 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Nijvel Bij beschikking van 1 december 2005 werd de heer Lacroix, J., door de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Nijvel, aangewezen, vanaf 10 februari 2006, om het ambt van plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als bed

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006200226 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 192/2005 van 14 december 2005 Rolnummer 3129 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 361,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006009093 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 december 2005 : - is de aanwijzing van de heer Hobin, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een ter - is de a

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006095149 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht tussen ondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte De gedeeltelijke verzekeringsportefeuille in run-off van het Brits bijkantoor van de onderneming naar Amerikaans recht « (...) Deze overdra

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006002008 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 21 december 2005, wordt de heer Magnan, Geoffroy, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A2 bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Jourdan van de Regie der Gebouwen, met ingang van 4 november 200 Overeen

lijst

type lijst prom. 12/01/2006 pub. 06/02/2006 numac 2006011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006200151 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing nr. 21/2005 van 21 december 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.C.R.L. FM Développement » voor het uitgeven van ee Gelet o type vergunning prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006200140 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing nr. 16/2005 van 14 december 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.A. COBELFRA » voor het uitgeven van een televisie- Gelet op type vergunning prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006200141 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. Vergunning. - Beslissing nr. 18/2005 van 14 december 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « A.S.B.L. Diffusion Brabant » voor het uitgeven(...) Gelet o

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006009100 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne De aanwijzing van de heer Rousseeuw, L., rechter in arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, tot ondervoorzitter in deze rechtbanken, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006009099 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brugge De aanwijzing van de heer Dobbelaere, H., rechter in de rechtbank van koophandel te Brugge, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 februari 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006009098 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi Mevr. Evaldre, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 17 februari 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006009094 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De heer Logghe, J., raadsheer in het hof van beroep te Gent, is vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 28 februari 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006009096 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen De aanwijzing van de heer Martens, J., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 februari 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006009097 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen De aanwijzing van de heer Verschueren, G., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 februari 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006009095 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Pieters, R., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 februari 2006.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006200227 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 188/2005 van 14 december 2005 Rolnummers 3177, 3178, 3179, 3184 en 3189 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 3, 27 en 28 van het decreet van het Waalse Gewest van 6 februari 2003 « tot wijziging van h Het Arbi type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006200228 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 191/2005 van 14 december 2005 Rolnummer 3480 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 135 en 235 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Arbitragehof, I. Onderwerp va type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/02/2006 numac 2006200225 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 187/2005 van 14 december 2005 Rolnummer 3176 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, eerste lid, 2°, van het Kieswetboek en over artikel 86, 1°, b), van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart Het Arb
^