B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/2006 pub. 07/02/2006 numac 2006002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 07/02/2006 numac 2006200159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, § 1 en § 6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 18/01/2006 pub. 07/02/2006 numac 2005012718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in de foorondernemingen type koninklijk besluit prom. 06/12/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006011002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het op de markt brengen van producten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2006 pub. 07/02/2006 numac 2006002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor leidende ambtenaren van sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 19/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200316 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200314 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 19/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200315 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200308 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200320 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 12/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200302 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 31/01/2006 pub. 07/02/2006 numac 2006002016 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een griffier voor de raad van beroep voor opperambtenaren type ministerieel besluit prom. 31/01/2006 pub. 07/02/2006 numac 2006002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor opperambtenaren type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200319 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ontheffing van een Landbouwattaché type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035124 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 betreffende type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035116 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische d

document

type document prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006010018 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Maatregelen Dienst Justitiehuizen De dames Schmedts, Joëlle, Grignard, Pascale en de heer Dufranne, Pierre-Daniel zijn benoemd als plaatsvervangende ambtenaren van de probatiecommiss type document prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006015008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hierna vermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : Ministeriële besluiten van 14 juli 2005 : De heren : Rudy Brieven, Eers type document prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006200210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 januari 2006, dat in werking treedt de dag waarop het in het B worden

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006018017 bron belgische senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie De Senaat zal, overeenkomstig artikel 6, type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006018018 bron belgische senaat Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking De Senaat zal, overeenkomstig artikel 1,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006009102 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2006 is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel van : - Mevr. Moonen, G., wonende te Herne, voor een termijn van vijf ja - de heer

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006009037 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk gegeven op 1 december 2005, ten verzoeke van de heer Vlaamse type vonnis prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006009038 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, gegeven op 13 december 2005, is ten verzoeke van de he

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006009077 bron federale overheidsdienst justitie Parket van de procureur des Konings te Antwerpen Adreswijziging Vanaf 15 februari 2006 is de afdeling politierechtbank van het parket van de procureur des Konings te Antwerpen gevestigd te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20, bus 4. Vanaf 1 m

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 17 januari 2006 heeft de heer Jean-Marie De Baerdemaeker de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Polen te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Oost-V

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2006 numac 2006200334 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige bestek- en kwaliteitsverantwoordelijke (rang A) voor de afdeling Wegenbouwkunde (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV05017). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de (...) 1. SCHEL
^