B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006009084 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 januari 2006, is machtiging verleend aan de **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende ****(...) Bij koninklijk besluit type wet prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006009081 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 januari 2006, is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** type wet prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006200283 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 194/2005 van 21 december 2005 Rolnummer 3206 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007020 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toelating tot het pensioen Bij koninklijk besluit ****. 5786 van 8 december 2005, wordt luitenant-kolonel vlieger **** S. ****, tot het **** toegelaten op 1 maart 2006 in toepassing der samengeordende wette type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007019 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 5784 van 8 december 2005, wordt kapitein-ter-zee **** ****. ****, op 22 december 2005, aangesteld tot de graad van flottielje admiraal om het ambt van adjunct-admiraal **** bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006021016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006 wordt, op zijn aanvraag, aan de heer Thomas Bernheim, ontslag verleend uit zijn ambt van attaché bij het Federaal Planbureau met ingang van 1 november 20(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 30 december 2005 worden volgende technisch deskundigen met ingang van 1 juli 2005 door overgang naar het hogere niveau, bevorderd tot de titel van attaché : Frank Delbeke; Nadia G Werner Van der type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007015 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 5835 van 21 december 2005, wordt kapitein beroepsofficier ****. ****, op 1 januari 2006 ten definitieve titel op **** gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007014 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Aalmoezenier Ontslag van een lid van het kerkelijk personeel Bij koninklijk besluit nr. 5833 van 21 december 2005, wordt aan de heer Debruyne, Jan, aalmoezenier 1 e klasse van de Katholieke Eredienst, eervol ontsl Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007027 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Opgegeven bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 5814 van 20 december 2005 : Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heren : Lefebvre, M., gewoon hoogleraar; Zij zullen op datum v type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007010 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van officieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 5828 van 21 december 2005 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving, van wie de naam volgt, wordt op 26 **** **** kandidaat-**** type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007007 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opname van **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 5825 van 20 december 2005 : Landmacht Worden de **** van wie de namen volgen, op 31 december 2005 **** **** van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007011 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 5829 van 21 december 2005, wordt geneesheer-kolonel A. Vilet, op 22 december 2005 ontslagen uit het ambt van commandant van de medische component. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007006 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toekenning van het hoger stafbrevet Bij koninklijk besluit nr. 5824 van 20 december 2005, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor F. De Bock, van het korps van de pantsertroepen. Dit besluit heeft uitwerking met type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007008 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 5838 van 24 december 2005 : Wordt bevorderd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer Kichka, Henri. Voor : « zijn inzet betoond bij het Worden benoemd tot type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 januari 2006 word Mevr. Morosini, Huguette, musicus bij het Nationaal Orkest van België, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Zij neemt vanaf heden haa type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006021020 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 19 januari 2006, wordt de heer Lubomir Popov, van Bulgaarse nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 januari 2006, in België het beroep van architect uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 30 januari 2006 wordt de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van Henegouwen van 14 juli 2005 waarbij aan de N.V. Elia, Keizerslaan 20, te 1000 Brusse type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006021022 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot opheffing van diverse verouderde besluiten met betrekking tot het beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Federaal Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006200064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007017 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5837 van 21 december 2005, neemt onderluitenant van het vliegwezen K. Parizel, van het korps van het niet-varend personeel, anciënniteitsrang als onderluitenant va Voor type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006200254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2006, 11 november 2 type koninklijk besluit prom. 09/02/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006002028 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de procedure tot erkenning van een pakket « Internet voor iedereen » en houdende controlebepalingen type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 01/02/2006 pub. 10/02/2006 numac 2005002148 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat en de integratie van de bijzondere graden van niveau 1 van het administratief en te type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007012 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 5831 van 21 december 2005, wordt apotheker-kolonel ****. **** op 22 december 2005, aangesteld tot de graad van apotheker-brigade-generaal, om het ambt van commandant van de medische **** type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende afschaffing van sommige organen met betrekking tot de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en van de federale wetenschappelijke instellingen die eronder ressorteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006009107 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 12 december 2005 is de heer Kristoff Hemelinckx, stagedoend attaché bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in vast Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007016 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5836 van 21 december 2005, neemt kapitein P. Blockx, van het korps van de transmissietroepen, anciënniteitsrang als kapitein op 26 mei 2004. Voor verdere bevorde type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 30 januari 2006 verleent een verklaring van openbaar nut met index : 9.E.E./235/80131bis aan de N.V. Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg op nie type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007013 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit nr. 5832 van 21 december 2005, wordt geneesheer-luitenant-kolonel G. Laire op 26 december 2005, aangesteld in de graad van geneesheer-kolonel, om het ambt van directeur van het hospi type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007024 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opname in het kader van de beroepsofficieren en **** **** koninklijk besluit ****. 5794 van 15 december 2005, worden de hulpofficieren van wie de namen volgen op 23 november 2005 met hun graad en hun anciënniteit in **** **** type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006007030 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de farmaceutische inspectie bij de Krijgsmacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006002004 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2004, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007038 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - **** Bij ministerieel besluit ****. 86887 van 4 januari 2006 : Zijn aangewezen om het voorzitterschap waar te nemen van de **** die in de loop van het jaar 2006 zullen samengesteld worden, **** **** type ministerieel besluit prom. 09/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006011009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 27 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007037 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 86886 van 4 januari 2006 : Zijn aangewezen om het voorzitterschap waar te nemen van de **** die in de loop van het jaar 2006 zullen samengesteld worden : De zaken type ministerieel besluit prom. 01/02/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006002020 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de lijst van de gecertificeerde opleidingen van de vakrichtingen van het niveau A type ministerieel besluit prom. 16/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006022084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006007039 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut type ministerieel besluit prom. 06/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035025 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200350 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 02/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200351 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 02/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200360 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200354 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 02/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200353 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200355 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 50 en programma 04 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200356 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200357 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 52 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200358 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdelingen 15, 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 29/11/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006200349 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/11/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006031037 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij beslist wordt tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 14.A "Mirtenwijk" van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 januari 1951 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2005-2006 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006031030 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanduiding van leden bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035171 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2004 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzeker type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006035201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een basisoverlegcomité, bevoegd voor de gewestelijke ontvangers type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035121 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.24, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035136 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een vergoeding aan personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006200348 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2005 tot benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van het Beheerscomité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handic type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006200347 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006200435 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 januari 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 januari 20 Die zaak

document

type document prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten Politiezone « Montgomery ». - Goedkeuring Bij besluit van 18 januari 2006, wordt goedgekeurd de beslissing van 5 december 2005 waarbij de raad van de politiezone « Montgomery » de wijze van gunning

erratum

type erratum prom. 25/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006021028 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007021 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5789 van 15 december 2005, wordt majoor C. Mespreuve, benoemd tot de graad van luitenant-colonel in het korps van de infanterie op 26 december 2005 in de categorie van de beroepsofficie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007031 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 5841 van 8 januari 2006, in de medische dienst hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 In de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007009 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 5827 van 21 december 2005 : Hebben de volgende benoemingen plaats in het kader van de beroepsofficieren op 26 december 2005 : Landmacht In In het korps van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007005 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 5818 van 20 december 2005, in de landmacht, heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 maart In de ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Niveau A : Vacante betrekkingen in de vakklasse A3 . - Oproep tot kandidaten In toepassing van artikel 6bis, type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht 1. Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad door de algemene vergadering van de Raad van State. Tijdens haar openbare zitting van 6 december 2005 heeft Eerste ka type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006009112 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - opsteller bij de griffie van het hof van beroep te Brussel : 1; - beambte bij de griffie : - van het hof van beroep te Antwerpen : 2; - van het vredegerecht van het kanton Zinnik : 1; vanaf - secretaris bij type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Niveau A : Vacante betrekkingen in de vakklasse A4 . - Oproep tot kandidaten In toepassing van artikel 6bis,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006009111 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 2 februari 2006 : - is aan Mevr. Danvoie, L., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct Dit beslu type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006009110 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Eeckhout, K., wonende te Merbes-le-Château, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charl Het be

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006009109 bron federale overheidsdienst justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken Buitengewone zittijd De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de kandidaten w De aanvrag

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006007028 bron ministerie van landsverdediging Huishoudelijk reglement van de directieraad van het Instituut voor veteranen - Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsinvaliden Artikel 1. De administrateur-gener(...) Art. 2. De Directieraad vergadert ten minste viermaal

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006200468 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs (niveau A) voor de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG06003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006200466 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch experten : tekenaar elektriciteit (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG06003) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien (...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006200482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs (niveau B) voor de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG06004) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006200467 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige statistici (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG06803) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er(...) Naast d

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 10/02/2006 numac 2006054338 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mevr. Camus, Louise Mevr. Camus, Louise, geboren te Ukkel op 31 mei 1913, wonende te Alvorens te b
^