B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006009080 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 24 januari 2006, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** **** ****, geboren te ****, tweede district, op 9 december 19 **** **** type wet prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200424 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 Rolnummer 3677 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, type wet prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2006, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ****, zestiende arrondissement op 28 augustus 1987, en(...) type wet prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200369 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 193/2005 van 21 december 2005 Rolnummer 3180 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1 en 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuig Het Arbit type wet prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006009062 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 januari 2006, is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200375 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 182/2005 van 7 december 2005 Rolnummer 3637 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 43, type wet prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200421 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 Rolnummer 3681 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychot Het Arbitr type wet prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor a type wet prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200422 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 198/2005 van 21 december 2005 Rolnummer 3698 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 48,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006009039 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen type koninklijk besluit prom. 25/11/2005 pub. 13/02/2006 numac 2005014198 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Zending. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 27 januari 2006, wordt de heer Guido Jacobs, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, gemachtigd een opdracht te vervullen in Volksrepubliek Algerije van 27 januari

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006022052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » type ministerieel besluit prom. 03/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006022037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 20/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006014016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 06/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006200395 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 51 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 29 april 2004 tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031036 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 7.04 "Centrumwijk" goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Ex type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Kamer van de Middenstand van de Raad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031035 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemenen nutte van gedeelten van 88 percelen gelegen langs de Geleytsbeekstraat en de weg 't Cortenbosch type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031032 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 24-30131 "Rapen" goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 oktober 1986 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031033 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 60-21 "Fontainas" goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executiev type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005 wordt beschermd als monument de voorkamer van de voormalige triperie saint gilloise en haar keramiekdecor gelegen Sint-Gillisvoorplein 19-21, type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/2004 pub. 13/02/2006 numac 2006031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het Algemeen Reglement van het Brussels Waarborgfonds type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Etterbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan "Blok 533", goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 december 1955, meermaals gew type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031034 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 24-00/01 « Zespenningen » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 maart 1956

decreet

type decreet prom. 22/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006200260 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep type decreet prom. 23/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006035173 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid type decreet prom. 02/02/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006200384 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van de artikelen 1bis en 6 van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden alsmede van artikel 1bis, §§ 5, 6 en 7, van

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200432 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 januari 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 januari 200 Die zaak type bericht prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200425 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 januari 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 13 januari 20 Die zaak type bericht prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200427 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 23 december 2005 in zake L. Charneux tegen de b.v.b.a. Hilton International Co Belgium en anderen, waarvan de expeditie ter griffi 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200426 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 januari 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 januari 20 Die zaak

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200428 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 1/2006 van 11 januari 2006 Rolnummer 3128 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003 , van de wet van 16 juli 2002 « tot wijziging va(...) Het Arbitragehof, samengesteld ui

document

type document prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006021023 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma « Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling » I. Inleiding De Ministerraad heeft op 4 maart 2005 de uitvoering goedgekeurd van het onderzoeksprogramma « Wetens(...) De operationele directie en het beheer van het type document prom. 21/10/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006035040 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006200290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van twee afgevaardigden belast met het vertegenwoordigen van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de naamloze vennootschap "Casa-Kafka Pictures" waarin de « Radio-Télévision type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006200284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de Regeringscommissaris bij het « Institut de la Formation en cours de carrière »

erratum

type erratum prom. 19/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsakkoorden. - Errata

arrest

type arrest prom. 20/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006003088 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State Benoeming van een eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 30 januari 2006, wordt de heer Marc Lefever, eerste auditeur, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006011071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vacante betrekking van voorzitter en van lid van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie. - Oproep tot de kandidaten. - Erratum Belgisch Staatsblad van 8 februari 2006, blz. 6588 : Op het einde van de laatst(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006009113 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vergelijkend wervingsexamen van referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 6 februari 2006 wordt, in toepassing van het artikel type aanwerving prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006009114 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vergelijkend wervingsexamen van parketjuristen bij de rechtbanken van eerste aanleg. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 6 februari 2006 wordt, in toepassing van het artikel 285bis van het Gerechtelijk

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006009118 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 januari 2006 is de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder als volgt samengesteld : A. Franstalige afdeling : 1) Voorzi(...) De heer Schils, J., ereraadsheer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006009117 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 3 januari 2001, is aan de heer Schmitz, O., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Saint-Hu Het kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006003112 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de in België vergunde met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2005 met betrekking tot het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen Besluit : type lijst prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006003113 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2005 met betrekking tot het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, inzond Besluit type lijst prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006003102 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en die in België, in het kader van het vrij verrichten van diensten, zoals bedoeld in artikel 66 van de wet van 22 maart 1993, v Gel type lijst prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006003109 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de derivatenspecialisten die onder vreemd recht ressorteren en die diensten in België verlenen zonder vestiging Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddela Gelet op het k type lijst prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006003107 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies waaraan in België een vergunning is verleend Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, in Na herzien type lijst prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006003108 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de derivatenspecialisten naar Belgisch recht waaraan een vergunning is verleend Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, inzonder Gelet op he type lijst prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006003101 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de kredietinstellingen die onder recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredieti Na he

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 januari 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 januari 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 januari 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

programmadecreet

type programmadecreet prom. 16/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006200181 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de internaten, de psychisch-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, de wijze van berekening van de werkingssubsidies in het gewoon kleuteronderwijs, de positieve discriminatie, de universi

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006009116 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel De aanwijzing van Mevr. Rampelbergs, C., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 10 februari 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006009115 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 4 januari 2006, heeft de heer De Meue, A., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 januari 2006

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200366 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 17/2006 van 1 februari 2006 Rolnummer 3182 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 111, tweede lid, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd Het Arbitra type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/02/2006 numac 2006200423 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 199/2005 van 21 december 2005 Rolnummer 3708 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 65, 193, 196 en 197 van het Strafwetboek en de artikelen 21, 22, 23 en 24 van de voorafgaande titel van het Wet Het Arbitr
^