B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006041302 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006021021 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006007065 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 5926 van 26 januari 2006, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de **** **** **** op type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006007066 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Nationale Orden. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit **** 5929 van 26 januari 2006 : Wordt bevorderd tot Officier in de **** : Kapitein-commandant van het vliegwezen ****.-****. De Blende voor : « **** **** **** zal van type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006007063 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 5922 van 26 januari 2006, wordt luitenant vlieger G. Baudoux van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps van he Voor type koninklijk besluit prom. 14/02/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006022129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis type koninklijk besluit prom. 06/02/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van de ondernemingen welke type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006007064 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit nr. 5923 van 26 januari 2006 : Wordt aan de heer André Michel, attaché, op 1 juni 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gema Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 03/02/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 en bestemd tot dekking van allerlei uitgaven die verband houden met het B type koninklijk besluit prom. 12/02/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006002030 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van e type koninklijk besluit prom. 28/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006014015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de N.M.B.S. Holding door de Belgische Staat. - Erratum type koninklijk besluit prom. 24/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende specifieke maatrege type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006022091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op buitenlandse werkgevers die bepaalde werknemers tewerkstellen die gelijktijdig zijn tewerkgesteld bij een Belgische we type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006021032 bron arbitragehof Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2005 is de heer Roger Henneuse, rechter in het Arbitragehof, benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde, met ranginneming op 8 april 2005.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 18/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 11/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken type ministerieel besluit prom. 30/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 11/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de n.v. Belpex als marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200536 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006035254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de klokkenluiders, de landbouwattachés, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd, de coördinator integriteitszorg en andere bepalingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200541 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, wat de rubrieken 01.20

decreet

type decreet prom. 23/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006035182 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van het begrip 'lichte vrachtauto' in Titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de ambtenaren belast met de invordering van geldboetes, door middel van een dwangbevel, bedoeld in artikel 156, § 1, van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio- type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Franstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006200295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de V.Z.W. "APRES", Alsembergsesteenweg 303, te 1190 Brussel, als dienst voor sociale hulpverlening aan gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Nijvel II type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1985 houdende financiering van het Bijzonder Fonds voor het onderzoek in de universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006200409 bron ministerie van de franse gemeenschap Interuniversitaire Gelijkstellingscommissie voor de buitenlandse universitaire diploma's. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2006 wordt benoemd tot lid van de Interuniversitaire Gelijkstellingscommis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200363 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de Commissie voor titels B type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200293 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006200407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van

erratum

type erratum prom. 08/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006003136 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2752, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing. - Erratum type erratum prom. 10/02/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006031067 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten. - Erratum type erratum prom. 08/07/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking van verscheidene normen in het secundair onderwijs. - Erratum type erratum prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006007067 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van de anciënniteit Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 37 van 3 februari 2006, bladzijde 5984, dient men de tekst betreffende het koninklijk besluit nr. 5793 van 15 december 2005, door de hierna vermel « Leger. -

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 januari 2006, is Mevr. Boens, Chantal, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Caeckelbergs,

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006007045 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van officieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 5906 van 8 januari 2006 : Landmacht : De aangestelde onderluitenants-leerlingen gesproten uit de 155**** promotie van de polytechnische **** **** het korps van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006009137 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 13 februari 2006 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid- kandidaat-notaris van het Adviescomité van notarissen voor de provincie : Vlaams-Brabant : - van de heer

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006007062 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 5919 van 26 januari 2006 : Wordt de heer Buelens, Jurgen, technisch deskundige, benoemd tot de graad van meteoroloog, op datum van 1 april 2005. Bij koninklijk besluit nr. 5920 Wordt Mevr. Kint type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2005022810 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Wim Pierlé, geboren op 17 januari 1974, met ingang van 1 juni 2005 in vast dienstverband benoemd tot de graad van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Ze type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 10 november 2005, wordt Mevr. Martina Baumans, attaché bij het Ministerie van Defensie, met ingang van 1 september 2005, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Feder type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006007058 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 5907 van 11 januari 2006 : - Wordt Mevr. Heylen, Petra, in vast verband benoemd tot de graad van attaché, op datum van 1 september 2005. - Wordt Mevr. Baele, Cathérine, in vast v - Wordt mijnhe

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006042002 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 20/02/2006 numac 2006000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Schorsing Bij arrest van de Raad van State nr. 153.526 van 11 januari 2006, afdeling administratie, VIII e kamer, wordt het koninklijk besluit van 11 april 2005 geschorst, waarbij de heer Jean-François Adam wordt beno
^