B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006009129 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 3 februari 2006, is machtiging verleend, aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden **** **** type wet prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuring van een neutralisatiesysteem voor het beveiligd waardevervoer in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 13 januari 2006 wordt het systeem « Q-Case 55 Deze go

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006003115 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 10 november 2005 wordt eervol ontslag, met ingang van 1 december 2005, verleend uit zijn ambt aan de heer Demarée, Gaston, geboren op 29 november 1940, hoofd van een De bet type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006022173 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift in de koninklijke besluiten behorende tot de controlebevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 september 2005 tot vastlegging van de toepassingsregels van het artikel 37, § 17, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006031063 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 22 december 2005, worden beschermd als geheel de straatgevels, de daken en de inkomhallen van de twee gebouwen gelegen Lakensestraat 171-173 en 175-177, Sint- Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de zwarte moerbei gelegen Warmoesstraat 117, te Sint-Joost-ten-Node, beken(...) Voor de raadplegi type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006031061 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de rode beuk gelegen Van Volxemlaan 164, te Vorst, bekend (...) Voor de raadpleging van de tabel, type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de plataan gelegen Henri Jasparlaan 102, te Sint-Gillis, bekend t(...) Voor de raadpleging van de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006035255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het prioriteitenbeleid zoals bepaald in artikel 2 van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties v type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2005 pub. 23/02/2006 numac 2006035210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006035273 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006035235 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de psychiatrische ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/02/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende het probleem van de overboekingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006002029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

document

type document prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 22 december 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de plataan gelegen Rubensstraat 47, te Schaarbeek, bekend ten kada(...) Voor de raadpleging van de

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006009120 bron federale overheidsdienst justitie Bericht voorgeschreven door artikel 8, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren. - Erratum In het Belgisch Staatsbl type erratum prom. 17/12/2004 pub. 23/02/2006 numac 2006003117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenhed type erratum prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006009128 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking - Erratum Belgisch **** ****. 44 van 10 februari 2006, bladzijde 6998, **** tekst van het koninklijk besluit van 24 januari 2006, aan de ***** ben **** **** de acht

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006035234 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde: -De heer VERHEYDEN Willy, directeur bij het departement Onderwijs, Ranginneming : 15 november 2003 Hij zal het b

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006095152 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte De risico's behorende tot de takken 8, 9 en 13, onderschr Deze o

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006003138 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van artikel 39 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen Lijst van de personen en van de revisoraatvennootschappen die als erkende commissarissen mogen aangeduid worden mi A. Lij type lijst prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2005 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van deze Beke type lijst prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006011050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2005 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., De hier type lijst prom. 16/02/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type lijst prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der personen op datum van 31 december 2005 erkend in toepassing van artikel 3,

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 18 november 2005 wordt de vergunning tot het organiser De vergu type vergunning prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 27 juni 2005 wordt de vergunning v Bij mini type vergunning prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 23 september 2005 wordt de vergunning tot De vergu type vergunning prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-ditective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-détective Bij ministerieel besluit van 9 november 2005 wordt de heer Pascal Hubrecht, gev Bij type vergunning prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 29 april 2005 wordt de vergunning tot het e De ver type vergunning prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel belsuit van 6 juni 2005 wordt de vergunning tot het explo Bij mi type vergunning prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 8 april 2005 wordt de vergunning tot het expl Het art

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006031066 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 150.381 van 19 oktober 2005 heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, het besluit van de Brusselse Ho(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch St type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006031064 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 152.430 van 8 december 2005 heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, het besluit van de Brusselse Ho(...) type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 152.813 van 15 december 2005 heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, het besluit van de Brusselse H(...)

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 23/02/2006 numac 2006009104 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, gegeven op 15 september 2005, is ten verzoeke van
^