B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006014017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor gehoorprothesisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 13 februari 2006, worden hernieuwd v - de hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 13 februari 2006, worden hernieuwd voor e - de hee type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen be type koninklijk besluit prom. 15/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 13/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende d type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 januari 2005 tot bepaling van de nadere regels voor de werking en financiering van een Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en vo type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006009192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslagen en benoemingen van twee plaatsvervangende leden Bij ministerieel besluit van 16 februari 2006, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door - worden type ministerieel besluit prom. 10/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van d

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006031098 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeli

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006035318 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 16 december 2005 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006035317 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het bedrag van de vergoedingen en de vergoedingen voor reis- en verblijfsonkosten die aan de leden van de Vlaamse Regulator voor de Media worden toegekend

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/09/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006000057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006027040 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer « Société régionale wallonne du Transport » Beheerscontract 2006-2010 Mobiliteit Bij beslissing van 12 januari 2006 heeft de Waalse Regering de beheerscontracten 2006-2010 goedgekeurd die zijn geslote(...) - de « TEC Brabant wallon » (Openbareve type document prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006027031 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu "Office wallon des déchets" Ophalers erkend voor de inzameling van afgewerkte oliën Toestand op 1 januari 2006 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006027030 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu "Office wallon des déchets" Ophalers erkend voor de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen Toestand op 1 januari 2006 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006027033 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu "Office wallon des déchets" Ophalers erkend voor de inzameling van gevaarlijke ziekenhuizen- en gezondheidszorgafval van klasse B2 Toest(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (... type document prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006027034 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - « Office wallon des déchets » (Waalse Dienst voor Afvalstoffen Vervoerders erkend voor het vervoer van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 Toestand op 1 januari 2006 type document prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006027037 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu « Office wallon des déchets » Ophalers erkend voor de inzameling van ander afval dan gevaarlijk afval Toestand op 1 januari 2006 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006027038 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van ander afval dan gevaarlijk afval Toestand op 1 januari 2006 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006027036 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - "Office wallon des déchets" Vervoerders erkend voor het vervoer van andere dierenafval Toestand op 1 januari 2006 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006027035 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Office wallon des déchets Ophalers erkend voor de inzameling van dierenafval Toestand op 1 januari 2006 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006027032 bron ministerie van het waalse gewest Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu "Office wallon des déchets" Vervoerders erkend voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën of PCB/PCT's Toestand op (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (..

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200526 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Anthisnes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006200535 bron ministerie van de franse gemeenschap Erkenning van openbare bibliotheken Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2005 wordt de bibliotheek die georganiseerd wordt door de Stad Namen erkend als plaatselijke openbare bibliotheek - categorie C - en geniet z Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200637 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006200639 bron ministerie van de franse gemeenschap Beëdigde ambtenaren. - Hernieuwing van de erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2006, en met toepassing van artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 2002 betref Bij be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Flobecq en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 houdende erkenning van de plaatselijke open type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200638 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 2005 houdende aanstelling van de voorzitter en van de leden van de Adviescommissie voor huiswerkinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie aan de inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap voor de toepassing van maatregelen voor positieve discriminatie in het onderwijs voor socia type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 houdende erkenning van de plaatselijke openbare type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Anderlecht en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2001 houdende erkenning van de plaatselijke openb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Celles en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 houdende erkenning van de plaatselijke openbare type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200636 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een subsidie aan de « Fédération des Etablissements libres subventionnés indépendants » voor de toepassing van maatregelen voor positieve discriminatiejaar 2006

erratum

type erratum prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006031103 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten. - Erratum type erratum prom. 22/12/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200751 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006029036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006, wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : de heer COLJON, Thierry, cultuurjournalist bij de Hij zal rang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006022208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 februari 2006, - de hee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006029035 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal; - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006, wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : de heer DUBIE, Jean-Claude, François, Joseph, Hij zal rang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006022237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2006, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Ri Hij voltoo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006022207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 februari 2006, dat in werking t Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006029037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006, wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : Mevr. GOVAERTS, Michèle, Victoire, Céleste, ps Zij zal type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006029034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2006, wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : de heer CORNET, Philippe, Robert, Louis, regisseur Hij zal rang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006022206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 februari 2006, dat in werking treedt de d Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006009191 bron federale overheidsdienst justitie Vacante betrekking van administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat Oproep tot de kandidaten De gegadigden wordt ter kennis gebracht dat de betrekking van administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat vacant is en bij De administrate

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Aanwerving van statutaire personeelsleden De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus stelt een s(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De betrekkingen staan open vo

programmadecreet

type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200752 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006018029 bron belgische senaat Samenstelling van een personeelsreserve van telefonisten De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van telefonisten. I. Functieprofiel De functie van telefo(...) De telefonist

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006009189 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 17 februari 2006, heeft de heer Pasteger, L., jeugdrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor e type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 07/03/2006 numac 2006009188 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer Blondeel, P., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 maart 2006.
^