B.S. Index van de publicaties van 14 maart 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006022196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt Ontslag van de Federale Nederlandstalige ombudspersoon Bij ministerieel besluit van 20 februari 2006 wordt Mevr. Dijkhoffz, Hendrika, met ingang van 1 juni 2005, op eigen verzoek, type wet prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006022197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt Benoeming van de Federale Nederlandstalige ombudspersoon Bij ministerieel besluit van 20 februari 2006 wordt Mevr. Gryson-Modaert, Sylvie, met ingang van 1 juni 2005, tot Federale type wet prom. 20/12/2005 pub. 14/03/2006 numac 2006003084 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006003119 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 18 september 1947 betreffende de uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en tot opheffing van het besluit van de Regent van 12 december 1949 betreffende het gebruik van zegelmachines v type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006200378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd in het Parita type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissairs van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 maart 2006 wordt de aanwijzing van de heer Lucas, Jean-Paul, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Houthalen-Helchteren met ingang van 1 o type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006022182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 februari 2006 wordt Mevr. Lietar, Anne, op 1 december 2005, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006200337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op 18 juni 2001 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd op 2 juli 2001 type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006200373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vakbondspremie aan de werknemers in de diamantnijv type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Lierde, Geraardsbergen en Ninove v type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verz type koninklijk besluit prom. 19/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 7 juni 2000 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006022181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Indiensthouding en ontslag Bij koninklijk besluit van 14 februari 2006 wordt de heer Thisse, Jean-Pierre, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, in dienst gehoude(...) Belanghebbend type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissairs van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 maart 2006 wordt de aanwijzing van de heer Beckers, Michel, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven, met ingang type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming d type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 maart 2005 houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en het Protocol betreffende de voorrec

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt type ministerieel besluit prom. 06/03/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006003118 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, vierde lid, van het besluit van de Regent van 18 september 1947 betreffende de uitvoering van het Wetboek der zegelrechten type ministerieel besluit prom. 28/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006003161 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2006 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006031074 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Grove den gelegen Dennenboslaan 56, te Sint-Lambrechts-Woluwe, bek(...) Voor de raadpleging va type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006031075 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Oostenrijkse den gelegen Gatti de Gamondstraat 163-161, te Ukkel, beken(...) Voor de raadplegi

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van de uitvoer door bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035362 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoff type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035364 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg in voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035373 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het secundair onderwijs aan huis voor zieke jongeren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende het onderwijs aan huis type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de bedrijven PricewaterhouseCoopers C.V., SYSQA B.V. en Verdonck, Kloosters & Associates B.V. (NL) als adviesorgaan voor het bepalen van de geschiktheid van de geautomatiseerde aspecten van het st

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006200851 bron ministerie van het waalse gewest « Conseil supérieur wallon de la Chasse » Bij besluit van de Waalse Regering van 16 februari 2006, dat in werking treedt op de datum van de bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de heer Beno(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006200883 bron ministerie van het waalse gewest « Société wallonne des Eaux » Bij besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 wordt artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 26 april 2001 tot benoeming van de bestuurders van de « Société wallonne (...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006200852 bron ministerie van het waalse gewest « Conseil économique et social de la Région wallonne » Bij besluit van de Waalse Regering van 16 februari 2006, dat in werking treedt op 1 maart 2006, wordt de heer Marc Becker bij de algemene(...) type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027045 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van bietenzaad type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

decreet

type decreet prom. 10/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035365 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de conventie betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, opgemaakt in Parijs op 17 oktober 2003

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006200768 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 20 Die zaak

document

type document prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006009203 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2006 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor geg Voornoe

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van de directieraad van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Artikel 1. De directieraad van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie bestaat uit de houders van de managementfunctie van administrateur-generaal en ad Art. 2.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006200837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** maatschappelijke assistenten (niveau ****) voor het ministerie van de **** ****, de **** wetenschappelijke instellingen en sommige **** **** **** (****05011). - Ui(...) ****

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006003173 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Chapelle-l(...) « Rue de la Briqueterie », een grond gekadastreerd of type document - btw prom. -- pub. 14/03/2006 numac 2006003181 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand te verkopen : Stad La Louvière (vro(...) Ter plaatse genaamd « Enclos du Château », bos en
^