B.S. Index van de publicaties van 30 maart 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003221 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling en behandeling onder type wet prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006009239 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 10 maart 2006, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000 en 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 30/03/2006 numac 2006000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Opruststelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 maart 2006, wordt, met ingang van 1 februari 2006, de heer Dubois, Alain, attaché bij het departement, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen. type koninklijk besluit prom. 14/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006009242 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan DE POST en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen voorgeste type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 september 2005 houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst , tot type koninklijk besluit prom. 19/01/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 juni 2004 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003219 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de markt voor financiële instrumenten Alternext type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006021054 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere M type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003196 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 type koninklijk besluit prom. 28/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 2006 houdende de vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats in Belg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006011140 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 31 januari 2006, wordt de heer Jos Peters, technisch medewerker bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, overgepla Bij minist type ministerieel besluit prom. 15/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006201079 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 2°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de prov type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 6°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de prov type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 4°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de prov type ministerieel besluit prom. 06/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006011115 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 28 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de prov

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006035473 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006035472 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

decreet

type decreet prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006201077 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en de Bi type decreet prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006201076 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Luxemburg op 27 mei 2005 type decreet prom. 16/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006201073 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten , anderzijds, en de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006018042 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Gery International, de N.V. Imolu en de N.V. Murimo hebben bij de Raad van State Deze za

document

type document prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006021063 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie De algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie zal plaatshebben op maandag 3 april 2006, om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Kanselarij van de Eerste Minister Om veiligheidsredenen moet u type document prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van ingenieur behorend tot het Franse taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (M(...) Deze externe mob type document prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006018035 bron federale kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten Overeenkomstig art(...) I. Samenvattingen van de fi

erratum

type erratum prom. 30/12/2005 pub. 30/03/2006 numac 2006014071 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel . - Errata

arrest

type arrest prom. 07/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003198 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006022288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 maart 2006, dat in werking treedt Bij het

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006018044 bron vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten Aanwerving van een Franstalige attaché met kennis van het Nederlands en samenstelling van een wervingsreserve (m/v) Het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het(...) 1. Algemene vere type aanwerving prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006018043 bron vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten Aanwerving voor onmiddellijke indiensttreding en samenstelling van een wervingsreserve van een Franstalige chauffeur/bode Het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van (...) 1. Algemene ve

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006009259 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 maart 2006, is de heer Meeckers, J.-M., ererechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006009260 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006, dat uitwerking heeft op 31 januari 2006, is aan de heer Bernard, A. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Hoei. Het is hem vergund de Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006009258 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 maart 2006 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Waals-Brabant van Mevr. De - zijn a type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006009257 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006, is de heer Van Roy, J., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn ambt uitoe Het beroep

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006020029 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 31 maart 2006 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming : - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Dominiqu(...) 2. Dringende vragen (*). (*) Om 14 u. 30 m. type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 30/03/2006 numac 2006020028 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 31 maart 2006, om 9. u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen : - Voorstel van resolutie (van de heer Rachid Madrane en Mevr. Julie (...) - Voorstel van resolutie (van de heer Vincent De Wolf) om een aangep
^