B.S. Index van de publicaties van 20 april 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006041304 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006003242 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Bericht in verband met de Mededeling over de beschermingsregeling voor deposito's en financiële instrumenten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 1999 Het Besch Ingevolg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006200649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1991 met betrekking tot type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006 is de heer Eric Thibaut, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om een cursus grondwettelijk en administratief recht te doceren in het kader van een type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006011169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wo type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006200706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende overuren in de subsectoren van het goederenvervoer ten lande voor reken type koninklijk besluit prom. 29/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006009311 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 tot vaststelling van de nadere regels inzake bevordering door verhoging in weddenschaal en van de weddenschalen die verbonden zijn aan de graden van de buitendiensten van het type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006200653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een anciënniteitstoeslag voor het niet-rijdend personeel tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006200642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoeding van het rijdend personeel tew type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006200515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de inspanningen ten voordele van risicogroepen in de subsector van de a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006003244 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 07/04/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton vallen type ministerieel besluit prom. 27/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de rechtspersoon bedoeld in artikel 1, 9°, van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijhe type ministerieel besluit prom. 14/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 29 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 17/04/2003 pub. 20/04/2006 numac 2006000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 16 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de pro

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006035554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen "topsport" Algemeen en technisch secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006035585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project voor de toekenning van extra lestijden aan de scholen van het basisonderwijs in de gemeenten die grenzen aan de Brusselse randgemeenten en in de gemeenten die grenzen aan het Brussels Hoof type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006035572 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006035560 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de districtsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 20/04/2006 numac 2006035532 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de werking van het universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006035534 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van kredieten binnen programma 45.4 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de begroting 2006

erratum

type erratum prom. 20/10/2005 pub. 20/04/2006 numac 2006031169 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit. - Erratum

arrest

type arrest prom. 19/01/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006031159 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/40 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel type arrest prom. 19/01/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006031167 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/41 tot vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2005 naar het dienstjaar 2006. - Uittreksel

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006018055 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één Franstalige administratief assistent De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werft één Franstalige administratief assistent aan (m/v). Context van de functie De HRJ is een federaal orgaan met als voornaamste taak het v(...) - het voo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006009312 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, Gelet op artikel Overwege type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006009313 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 april 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : de heren : - Temmerman, A., wonende - Thijs, F.,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/02/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006033041 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanwijzing van een bijkomende ondergeschikte rekenplichtige voor het Fonds voor prestaties type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/02/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de dienst van de Duitstalige gemeenschap voor de personen met een handicap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/02/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de zetel en tot aanwijzing van de leden van de Bejaardenraad van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 18 januari 2006 werden in vast verband benoemd tot de graad van attaché : met ingang van 1 september 2005 : de heer Carl Wettinck, geboren op 11 juli 1979; de heer Xa Mevr. Silvie Va

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 april 2006, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006042004 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006009275 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Burgerlijke Stand. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gegeven op 4 oktober 2005, is t

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/04/2006 numac 2006201304 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 30/2006 van 1 maart 2006 Rolnummer 3713 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 55 en 60,
^