B.S. Index van de publicaties van 26 april 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom , gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (1) type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, gedaan te Beijing op 3 december 1999 type wet prom. 10/01/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de bij Briefwisseling gesloten Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Peru, anderzijds, inzake de afschaffing type wet prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006040701 bron federale overheidsdienst financien Nationale Kas voor Rampenschade Financiële toestand van het jaar 2005 Gepubliceerd krachtens de bepalingen van artikel 40 van de wet van 12 juli 1976 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Mij bekend e type wet prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten en de Regering van de Republiek Letland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), met de Bijlage en met het Uitvoeringsprot

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006200627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 febru type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006200947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende het tijdskrediet en de berekening van de aanvullende type koninklijk besluit prom. 05/04/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006022355 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006200632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 ja type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006200629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de verlenging van de toepassing van het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006200594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende het tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006003252 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de bijzondere commissie belast onder meer met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten type ministerieel besluit prom. 09/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006, wordt beschermd als monument, de totaliteit van het gebouw gelegen Troonafstandstraat 4, te Brussel, bekend ten kadaster te Brussel, 6e afdelin Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006031195 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 februari 2006, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de achteruitbouwstrook inclusief het smeedijzeren hek, de gevels en de daken v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006, worden beschermd als monument de voorgevel en de bedaking van het gebouw gelegen Saint-Quentinstraat 32, te Brussel, bekend ten kadaster te Bru Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006035596 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opschorting van de weerwerkpremie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006035595 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006035594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ratificatie van de conventie betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, opgemaakt in Parijs, op 17 oktober 2003, en goedgekeurd bij het decreet van 10 februari 2006

decreet

type decreet prom. 10/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006201313 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra type decreet prom. 05/12/2005 pub. 26/04/2006 numac 2006033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap ovor het begrotingsjaar 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006018054 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De NV EKP Recycling, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 40, Luc Naegels Deze zak type bericht prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006201367 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 maart 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 maart 2006, Die zaak type bericht prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006201359 bron arbitragehof Bericht Rolnummer : 2651 Bij beschikking van 30 maart 2006 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak nr. 26 De griffier

document

type document prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006020034 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 26 april 2006, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Infrastructuur belast met Openbare Werken en Verkeerswezen Voorzitter : de heer Willem Dr(...) - Interpellatie van Mevr. Céline Delforge (F) tot de heer Pascal Smet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006201314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de overeenkomst gesloten tussen de « Université de Liège » en de VZW « Haute Ecole HEC-Liège »

erratum

type erratum prom. 28/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 75quater van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. - Erratum type erratum prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Omzendbrief van de Minister van Sociale Zaken Solidariteitsbijdrage - bedrijfsvoertuigen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 april 2006, bladzijden 20.802, 20.804 en 20.805, in de Nederlandse tekst, worden telkens de woorden « het Bladzijde

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006009317 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1; - opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Gent : 1; - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het twaalfde - administrat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006009316 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 maart 2006 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, de heer Van Asch, B., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de Bij minist

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/04/2006 numac 2006031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernieting door de Raad van State Bij arrest nr. 155.980 van 7 maart 2006, heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, het besluit van de Brusselse Hoof(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel uit het Belgisch Sta
^