B.S. Index van de publicaties van 27 april 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van een begeleidingsprocedure en van actiemiddelen op type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 april 2006 wordt aan de heer Walckiers, Christian, op het einde van de maand april 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghe type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van verschillende bestaanszekerheidsregelingen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2003-200 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 betreffende type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1996 tot wijzigi type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 b type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 betreffend type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006200743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de bijdrage aan het "Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 04/04/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006000315 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006035600 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2006 type ministerieel besluit prom. 14/04/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter evenals de assessoren van de examencommissie van vakbekwaamheid voor goederen- en perso-nenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 03/04/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het register dat gegevens bevat aangaande sommige handelingen door veiligheidsagenten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

decreet

type decreet prom. 17/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006035621 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur kustwacht

protocol

type protocol prom. 27/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006021071 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Protocol van akkoord tussen de Federale Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en de Gemeenten Elsene en Etterbeek, betreffende de Leopold-Schumanwijk

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006201244 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport. - ADEPS Algemene Dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006, Wordt de Gouden Me De heer HE

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een politieambtenaar als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van Luik De provinciegouverneurs dienen hun medewerking te verlenen aan de verdere uitvoering en de ondersteuning van de politiehervorming op lokaal vla a) Vacatu type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006018057 bron wetgevende kamers senaat Tweede oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie De Senaat zal, overeenkomstig artikel 6, type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006018058 bron wetgevende kamers senaat Tweede oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking De Senaat zal, overeenkomstig artikel 1, type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006018056 bron wetgevende kamers senaat Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. - Benoeming van twee leden en van twee plaatsvervangende leden. - Oproep aan de kandidaten Overeenkomstig artikel 28 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en in De voo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006009321 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2006, dat in werking treedt op 1 maart 2006, is aan de heer Hupkens, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te L Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006009322 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 april 2006 is de standplaats van de heer Van Roy, Y., notaris in het gerechtelijk arrondissement Doornik, op verzoek van de titularis, overgebracht van Estaimpuis naar Pe(...) Het beroep tot

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006043004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de type indexcijfers prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006042404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 200 Voor de raad

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006020036 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 28 april 2006 (zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69, 1000 Brussel) 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van resolutie (van de (...) 2. Interpellaties - Interpellatie van de heer Jean-Luc Vanraes tot de h type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 27/04/2006 numac 2006020035 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 28 april 2006, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingneming - Voorstel van resolutie (van Mevr. Marie-Paule Quix) bet(...) 2. Voorstellen van ordonnantie en voorstel tot oprichting van een parlementaire o
^