B.S. Index van de publicaties van 28 april 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003254 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 december 2005 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003250 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 16 maart 2006, wordt de aanwijzing van de heer Maillet, Eddy, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Ath, met ingang van 25 juni 2006 voor v type koninklijk besluit prom. 03/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006011173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Toepassing van het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving voor de leden van de brandweer type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006201321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 16 maart 2006, wordt de aanwijzing van de heer Durieux, Philippe, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bernissart/Péruwelz, met ingang van type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 24/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden type koninklijk besluit prom. 24/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006014095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 16/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 maart 2006, dat in werking treedt op 1 januari 2007, wordt aan de heer Erik Van Nuffel, eervol ontslag verleend uit zijn functies van directeur-generaal bij het Directoraat-generaal Luchtvaart. type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006011164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige tuchtcommissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 14 april 2006, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de he - wordt benoem type ministerieel besluit prom. 06/01/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006035597 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot regeling van de vaststelling van de ernst en de duur van het verminderd zelfzorgvermogen aan de hand van de BEL-profielschaal in het kader van de Vlaamse zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006035650 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 29/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006022317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1986 houdende aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type ministerieel besluit prom. 21/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type ministerieel besluit prom. 19/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006022346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006201410 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het onderscheidingsteken van de voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006201409 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de onderscheidingstekens van de burgemeester en de schepenen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006002057 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 559. - Vakantiegeld 2006

protocol

type protocol prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006022284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocol nr. 3 gesloten tussen de federale Regering en de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid Gelet op de respectieve bevoegdheden van de federale Staat en van de Overheden Gelet

bericht

type bericht prom. 24/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006022359 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over het vaststellen van het einde van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006022261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel nr. 5 bij het Protocol 2 gesloten op 1 januari 2003 tussen de federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de prijzen die toegepast worde Gele

document

type document prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006022274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 8. Gegevensuitwisseling federaal/gemeenschappen en gewesten Gemeenschappelijke verklaring in verband met de jaarlijkse ziekenhuisstatistieken : De subwerkgroep « gegevensuitwisselingen » betr Verschillend

erratum

type erratum prom. 17/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003248 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/02/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006031170 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/82 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel type arrest prom. 21/02/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006031172 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/97 tot vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2005 naar het dienstjaar 2006. - Deel 2. - Uittreksel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201243 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Sport. - ADEPS. - Algemene Dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven. - Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006, Wordt benoemd tot De heer CH type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 13 maart 2006, wordt de heer Lejeune, Jean-Pierre, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Celles, Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus, Pecq, met ingang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201246 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur - Jubelfeest 85ste verjaardag van de « Société royale musicale l'Indépendance ». - Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006, Worden de G De he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006009326 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het arbeidshof te Brussel : 1, vanaf 6 september 2006; - beambte bij de griffie van het Hof van Cassatie : 2; - opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de r - beambte bi type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Thierry Mertens De betrokken organisatie De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006002060 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Niveau A : Vacante betrekking in de vakklasse A3 . - Oproep tot kandidaten In toepassing van artikel 6bis,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006009327 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 april 2006 : - zijn benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep : te Brussel : - Mevr. Bijnens, A., gerechtelijk stagiair voor het - de heer Geurt type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006009325 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2006, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van Hoey, L., griffier bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, met ingang van 1 februari 2006; Betrokkene mag zijn aans Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006041704 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 330e AANVULLING Bijwerking op 10 april 2006 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006031171 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 05/08 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2004. - Bekrachtiging

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201443 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****) voor het Centrum voor **** **** **** Dierenvoeding en **** - Ministerie van de **** **** (****06018). (...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201459 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Contractuele selectie van een adviseur-expert (m/v) A3 bij de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (CNG06806) De adviseur-e(...) Toelaatbaarheidsvereisten type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201458 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Contractuele selectie van een adviseur-expert (m/v) (A3) voor de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer (CNG06805) De adviseur-expe(...) Toelaatbaarheidsverei type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201449 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici wegentoezichters (niveau C) voor het Beleidsdomein mobiliteit en openbare werken Agentschap Infrastructuur voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ANV06029) Na deze selectie wor(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201454 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opvoeders-begeleiders (niveau B) voor het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid (ANV06033) Na deze selectie wordt een lijst van 200 geslaagden aangelegd, die tw(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201450 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen algemene kwalificatie (niveau B) voor de diensten van de Vlaamse overheid (ANV06030) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 1 000 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201447 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG06010) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenn(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201451 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige consulenten-hulpverleners (niveau B) voor het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid (ANV06031) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 200 geslaagden aange(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201452 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieconsulenten (niveau B) voor het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid (ANV06032) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 200 geslaagden aangelegd,(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201456 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (niveau A) voor de diensten van de Vlaamse overheid (ANV06034) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 200 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Als u (...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201457 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Contractuele selectie van een adjunct-directeur (A4) voor de dienst "Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (CFG06001) De adjunct-directeur wordt(...) Toelaatbaarhe type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006201448 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige cameramannen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG06013) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toeke(...) Naast deze

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-06/0019 : Sofinim NV/Alfir Invest BV/Turbo's Hoet Group NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 24 Volgens de

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/04/2006 numac 2006040304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2006 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2006, 104.40 punten bedraagt, tegenover Het gezo
^