B.S. Index van de publicaties van 2 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006000204 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepaalde basisregels van de evaluatie van de personeelsleden van de politiediensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006022324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 5 oktober 2005 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijf type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 28/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006022326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 5 juli 2005 van het paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 2006 type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 november 2005 werd aan de heer Mertens, Michel, ambtenaar in de vakklasse A4 met de titel van adviseur-generaal van het openbaar ambt bij van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Co Hij mag type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006002055 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 april 2006 werd aan de heer Willame, Didier, op zijn verzoek, met ingang van 16 november 2004, ontslag verleend uit zijn functie van selectieadviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensi type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de werfbezoeken type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het gebruik van de elektronische communic type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006200626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 augustus 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006002062 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2006-2007 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006011178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 19 april 2006 verleent een wegvergunning met index : 9.E.E./235/80132bis aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van twee bovengrondse type koninklijk besluit prom. 05/04/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006011170 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006000302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 1 april 2006 wordt, met ingang van 1 april 2006, de heer Verset, Yvan, attaché bij het departement, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006201446 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 13 maart 2006 wordt de heer Jean-Pierre Van Hamme, woonachtig rue Henri Houvart 7, te 1440 Wauthier-Braine, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt verleend voor een verlengb(...) Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 28/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 december 1959 waarbij een halfjaarlijkse statistiek van de bij sommige handelaars in kolen bestaande voorraden huisbrandkolen wordt voorgeschreven type ministerieel besluit prom. 20/04/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006002059 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Beroepscomité voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken

decreet

type decreet prom. 30/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006201467 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006201453 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 6 maart 2006 in zake het Openbaar Ministerie tegen G. Veryser, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schen type bericht prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006018059 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars heeft de Raad van State verzocht om de schors Die besl

document

type document prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006201307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het havenbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 april 2006, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad 1. als ve type document prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006095158 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 4 april 2006, wordt aan de onderneming « ING Insurance » - « Kapit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006201348 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2005 is de beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van leraar voor kunstlessen toegekend aan de heer Lionel ESTEVE voor de cursus : beeldhouw

erratum

type erratum prom. 22/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2006 is de heer Verschueren, Guy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Lepage, Je

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006201455 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 10 maart 2006 in zake het openbaar ministerie en C. Taquin tegen J. Remacle, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Schen

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 02/05/2006 numac 2006014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewi Voor de
^