B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 april 2006, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** **** **** type wet prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006009318 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 april 2006, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens type wet prom. 27/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling type wet prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006009319 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 maart 2006, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 februari 2006 wordt, met ingang van 1 juni 2006, de heer Clement Pexsters, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioena type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle en van reglementaire bepa type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2006 wordt aan de heer Joosten, Philip, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 april 2006 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Commandeur De heren : BONTE Marc, Eerste voorzitter bij de Federale Overheidsdienst Binnenlands TOIREMOL Francis, type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006022356 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde Estuarium Milieu-effectenrapport behorende bij de aanvraag voor de « extractie van mariene aggregaten op het Belgisch deel van de Noordzee » - Koninklijk besluit (...) Aan het p type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Paleis Bij koninklijk besluit van 22 februari 2006 worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan de heer Willy GOOSSENS, eerste gekwalificeerd onderhoudsman op het Koninklijk Paleis te Brussel. Bij koninklijk besluit van 21 december Hij zal het bu type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006200740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 september 2005 ter waarborging van het welzijn van dieren die tot het vermaak van het publiek worden gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstell type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 februari 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 februari 2006 houdende tijdelijke beschermingsmaatregelen naar aanleiding van het vaststellen van een geval van aviaire influenza bij wilde vogels type koninklijk besluit prom. 28/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006002043 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « HR Public » type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006200433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de tijdelijke uitstapmogelijkheid op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006201275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006200443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006009324 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het tuchtreglement van het Instituut voor bedrijfsjuristen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006201408 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van het Waalse Gewest die coördinatie- en beoordelingsopdrachten zullen vervullen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams G

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006031201 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 november 2005, wordt beschermd als monument de totaliteit met uitzondering van het achtergebouw, de betonnen platen van de eerste drie niveaus van het voor Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006031204 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van het park van het klooster van de Religieuzen van de Eucharistie gelegen Leopold Voor de

protocol

type protocol prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006022273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Interministeriële Conferentie Volksgezondheid Drugs 13.2. - Registratie van de behandelingsaanvragen via de Treatment Demand Indicator Registratie van de behandelingsaanvragen via de operationalisatie van de Europese Treatment Demand I 1. Ondertekenen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006201323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van verschillende besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van adoptie-instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006201322 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2005 is de beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van hoogleraar voor kunstlessen toegekend aan de heer Kurt KOEGEL voor de cursus : verto Bij bes

erratum

type erratum prom. 08/12/2005 pub. 03/05/2006 numac 2006014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bijsturing van het geldelijk statuut van toepassing op sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Erratum

arrest

type arrest prom. 18/04/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006031197 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren betreffende de aanstelling van toezichthoudende personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. 31/03/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Besluit van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal tot vaststelling van de inhoud en de nadere regels voor de bekendmaking van de gebruiksvoorwaarden van de luchthaveninstallaties van de luch

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 19 april 2006 wordt Mevr. Barbara Speybrouck tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer Philip Joosten De betrokken orga De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006009329 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechteli

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006009333 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juli 2005, dat in werking treedt op 31 mei 2006, is de heer Agneessens, J.-P., kamervoorzitter en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Bergen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aan Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006009335 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 138 van 28 april 2006, blz. 22369, wordt, in de bekendmaking van de benoeming van Mevr. Suykerbuyk, T., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, als rechter « Zij

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 10 april 2006 is het ministerieel besluit van 11 januari 2006 houdende erkenning van de NV Labor(...) • In de titel van het ministerieel besluit van 1 type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 10 april 2006 is het ministerieel besluit van 23 maart 2005 houdende erkenning van Hertel Service(...) • In artikel 1 van het ministerieel be

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006201496 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** technisch deskundige-technisch controleur (niveau ****) voor de **** ****, ****.****.****., Middenstand en **** (****05021). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor ****(...) 1. ****

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 03/05/2006 numac 2006054359 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Vanderhoeft, Jean Vanderhoeft, Jean Jozef Raymond, ongehuwd, geboren te Grazen op 11 Alvorens te
^