B.S. Index van de publicaties van 5 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Bij beslissing van 21 april 2006 wordt de erkenning van de heer Louis, Raymond, avenue du Moine Olbert 8, te 5030 Gembloux, ondernemingsnr. 0617.888.614, erkend onder het nummer 3703, a

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006201237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Intrekking van de aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 april 2006 wordt het koninklijk besluit van 11 april 2005 waarbij de heer Adam, Jean-François, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006007120 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006007118 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-**** gesproten uit de uitzonderlijke werving Bij koninklijk besluit ****. 5990 van 1 april 2006 wordt de aangestelde adjudant kandidaat-**** ****. ****, gesproten uit type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006201460 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van een ambtenaar van het Ministerie van het Waalse Gewest die inspectieopdrachten zal vervullen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest type ministerieel besluit prom. 06/07/2005 pub. 05/05/2006 numac 2006007122 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 14/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006007121 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Raad van State type ministerieel besluit prom. 24/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006035658 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een steunregeling voor zaaizaden van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. type ministerieel besluit prom. 08/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006007117 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 12/04/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006035677 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende subsidiëring van landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeenten of provincies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006035667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen als erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006035678 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanstelling van de houders van de functies van algemeen directeur en van managementfuncties van N-niveau door herplaatsing bij de diensten van de VLAAMSE OVERHEID ter uitvoering van artikelen 39, § 3, en type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006035669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg als erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006035670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant als erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006035668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen als erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006035666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen als erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006035698 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Bestuurszaken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006201503 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, door het opnemen van een groengebied, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot herziening van het gewestplan Namen en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oo

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006201533 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 april 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 april 2006, Die zaak type bericht prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006201373 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 29 maart 2006 in zake F. Gouders tegen P. Lemmens en H. Willems, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekome Die zaak

document

type document prom. 05/04/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006027063 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de modellen van de schilden voor toeristische logiesverstrekkende inrichtingen en kampeer- en caravanterreinen

erratum

type erratum prom. 09/03/2006 pub. 05/05/2006 numac 2006201532 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verbetering, door de opneming van een vijfde ontginningsgebied in het voorontwerp van gewestplan, van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot beslissing over herziening van het gewestplan Philippeville-Cou

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006007119 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Benoeming. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 5991 van 1 april 2006 : Worden benoemd in het ambt van militair **** bij de directie van de militaire en sportieve vorming van de Koninklijke Militair Op 18 juli

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006009342 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de politierechtbank te Aarlen : 1, vanaf 2 juni 2006; - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanle - beambte bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006009337 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 februari 2006 is de aanwijzing van Mevr. Jockmans, E., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 16 mei 2006. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006009341 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 augustus 2005, in werking tredend op 31 mei 2006 's avonds : - is Mevr. De Bremme, B., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht, op haar verzoek in ruste gesteld.

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006009339 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde De aanwijzing van de heer Limpens, P., jeugdrechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, m type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006009340 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Luik De heer Leroy, A., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 20 mei 2006. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006009338 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Gent De aanwijzing van de heer Cammaert, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 22 mei 2006.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 05/05/2006 numac 2006012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 20 april 2006 werd de heer Isidoor Coppé, ere-rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen
^