B.S. Index van de publicaties van 8 mei 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 08/05/2006 numac 2006022351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 2004 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 08/05/2006 numac 2006201238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 161 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006040403 bron federale overheidsdienst financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 Stand van de Staatsschuld op 31 maart 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006007123 bron ministerie van landsverdediging Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 5989 van 1 april 2006 : Wordt de heer J. Schuddinck bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde, voor « de bijzondere verdiensten die in en ten voordele v Hij zal van h type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 08/05/2006 numac 2006022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige personeelsleden van het niveau A in de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2006, wordt met ingang van 1 april 2006, aan de heer Goffinet, Joseph, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van sociaal De heer Goff

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006201468 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 27 maart 2006 wordt voor een periode van drie jaar die ingaat op 27 maart 2006 de erkenning verlengd die toegekend is aan de VZW "Action Environnement Beauvechain" als instelling voor natuur- Deze erkenning hee type ministerieel besluit prom. 23/03/2006 pub. 08/05/2006 numac 2006014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Vernietigingen bevorderingen. - Ontslagverleningen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2005 wordt de heer GOOSSENS, Andy, voor één jaar vanaf 1 augustus 2005 toegelate Bij besl

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2006 pub. 08/05/2006 numac 2006201504 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën

decreet

type decreet prom. 10/03/2006 pub. 08/05/2006 numac 2006201400 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten , anderzijds, en de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 type decreet prom. 24/03/2006 pub. 08/05/2006 numac 2006201474 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom type decreet prom. 10/03/2006 pub. 08/05/2006 numac 2006201399 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en de Bi

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006201502 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 59/2006 van 26 april 2006 Rolnummers 3699 en 3700 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 230 en 232 van de programmawet van 27 december 2004 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Me

document

type document prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij ministeriële besluiten van 7 februari 2006 werden de heer José Verheggen, Mevr. Annie Mistler, en de heer Marc Mullie, allen adviseur in de weddenschaal 13A met ingang van 1 december 1997 bevorderd tot adviseur in type document prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006201477 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing van de leden van de « Commission CAPAES » Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2006, in artikel 2, 6° van het (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/04/1996 pub. 08/05/2006 numac 2006201481 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van speciale openbare bibliotheken. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2005 pub. 08/05/2006 numac 2006201485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2006 pub. 08/05/2006 numac 2006201491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/12/2005 pub. 08/05/2006 numac 2006201482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/12/2005 pub. 08/05/2006 numac 2006201483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool

erratum

type erratum prom. 26/10/1998 pub. 08/05/2006 numac 2006033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de invoering van de nieuwe Duitse spelling. - Erratum type erratum prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006007124 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van lagere officieren van het actief kader. - Erratum In het Belgisch **** ****. 119 van 12 april 2006, bladzijde 20297, in de **** tekst, onder de titel «*****», dient men te lezen : « **** ****

arrest

type arrest prom. 25/04/2006 pub. 08/05/2006 numac 2006003257 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 april 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 april 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Rangschikking Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 30 maart 2006 is gerangschikt als ensemble, de evangelische kerk met de pastorie en het kerkhof gelegen Hasardstrasse in 4721 Neu-Moresnet, gemeente Kelmis, Divisie 2,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006201406 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 52/2006 van 19 april 2006 Rolnummer 3644 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/05/2006 numac 2006201501 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 58/2006 van 26 april 2006 Rolnummer 3684 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4, 3°, van het Wetboek der successierechten, zoals toegevoegd bij het Vlaamse decreet van 24 december 2004 houdende bepalin Het Arbitr
^