B.S. Index van de publicaties van 9 mei 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 2, A en D, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006200596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende sociale vrede 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 28/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 december 2005 van het paritair comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 12 juli 2005 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor de afgifte van de brevetten van beroepsbekwaamheid voor h type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006200597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, inzake verbetering van de kwaliteit van de arbeid type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 juli 2005 wordt aan de heer Philippe Baudin, attaché bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole, met ingang van 1 mei 2006 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt De heer type koninklijk besluit prom. 17/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006200710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022384 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van de artikelen 2, A, en 25, §§ 1 en 2 a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verpli type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2006 tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra vo type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006200487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003, betref

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006014100 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 14 april 2006, worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Deze wijziging type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 14 april 2006, worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemen Reglement voor het Deze wijzigingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006014101 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 14 april 2006, worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Deze wijziging type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006014099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 14 april 2006, worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Deze wijziging type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006014098 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 14 april 2006, worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Deze wijziging type ministerieel besluit prom. 15/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006011183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022330 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 16/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2002 houdende de benoeming van de leden van de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201512 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201509 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 20/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 december 1947 houdende reglementering van de producten en de verdeling van nijverheidsvetstoffen, zeep en reinigingsproducten type ministerieel besluit prom. 24/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006035657 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2006 tot instelling van een steunregeling voor zaaizaden van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. type ministerieel besluit prom. 16/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201505 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201508 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201506 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006. type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201507 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 27/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201510 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 02 en programma 05 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201516 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type ministerieel besluit prom. 28/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201511 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201513 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201514 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004 betreffende het beheer van afgedankte voertuigen alsook van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de weigering van erkenning van de vzw Bénélux Afro Center als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van de vzw's Arpaije en Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Gillis als plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006035709 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen

decreet

type decreet prom. 17/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006035701 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005 betreffende de decretale adviesverlening door de Sociaal-Economische Raden van de Regio en de Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006201540 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beslissing van 5 april 2006, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 10 april 2006, heeft de procureur-generaal « Schen type bericht prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006018060 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Joris Heyndrickx en Beatrix Smet, beiden wonende te 9120 Beveren , Dambrugstraa(...) Deze zaak is

arrest

type arrest prom. 18/04/2005 pub. 09/05/2006 numac 2006003253 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type arrest prom. 19/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006035665 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal houdende bepaling van de formulieren voor de aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak

beschikking

type beschikking prom. 20/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006031200 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het opstellen, door de Regering, van een jaarlijks evaluatieverslag over haar beleid inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen type beschikking prom. 20/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006031198 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag inzake grensoverschrijdende luchtverontreiging over lange afstand, van 1979, inzake persistente organische polluenten, met bijlagen, ondertekend in Aarhus op 24 juni 1998 type beschikking prom. 20/04/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006031199 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Conventie inzake persistente organische polluenten, ondertekend in Stockholm op 22 mei 2001

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006009343 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2006 : - is Mevr. Defoin, N., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is Mevr. Dejardin, D., rechter in de rechtbank van eerste aa Het beroep

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006022364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 156.091 van 9 maart 2006 van de Raad van State vernietigt het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die melatonine bevatten.

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006009320 bron federale overheidsdienst justitie Commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers. - Samenstelling. - Wijziging In de Commissie tot bescherming van de m

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006201407 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 56/2006 van 19 april 2006 Rolnummer 3727 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 december 2004 « houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend doo Het Arbitr

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 09/05/2006 numac 2006014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad
^