B.S. Index van de publicaties van 10 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006000322 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006003256 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme en tot wijziging van h type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006201518 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest **** eretekens Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 worden de volgende eretitels verleend : - het Burgerlijk Kruis 1**** klasse aan de ****. **** **** en **** ****; - het Burgerlijk Kruis 2**** klasse aan Mevr. **** **** - de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 19 april 2006, wordt de heer Geert Debersaques, Staatsraad gemachtigd om met ingang van 1 februari 2006 een deeltijdse betrekking van onderwijsprofessor uit te oefenen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006200770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering in uitvoering van a type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006200776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de verlenging van de bestaande ondernemingsakkoorden brug type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006200564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 13 van het nationaal akkoo type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006200507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 05/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006003251 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 12 mei 2004 betreffende de bescherming tegen valsemunterij type koninklijk besluit prom. 24/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de pinocchio op de fiets om voort te duwen met als producent Niagara Italy en met EAN-code 8006708001129 type ministerieel besluit prom. 25/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006022354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006201517 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 27 maart 2006 wordt Mevr. Marylin Casagranda op 16 augustus 2005 op eigen verzoek ontheven van haar functies van attaché. Bij ministerieel besluit van 29 maart 2006 wordt de heer Pierre Léonard op 1 apr Bij beslu type ministerieel besluit prom. 19/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006011185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de eend om voort te duwen Mama Papera met als producent Niagara Italy en met EAN-code 8006708003116 type ministerieel besluit prom. 19/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006011186 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de trein om voort te duwen met als producent Niagara Italy en met EAN-code 8006708098129

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006031207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006031212 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 6969 van Stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006031208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006035710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van de Vlaamse openbare instelling VREG aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektric type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006035707 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 52.40, basisallocatie 00.10, begrotingsjaar 2006

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006201551 bron ministerie van het waalse gewest Besluit I van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen en het besluit van de Waalse Re type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006201550 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van de gewestplannen Malmedy- Saint-Vith en Hoge Venen-Eifel definitief aangenomen wordt met het oog op de opneming van ontginningsgebieden ter uitbreiding van het ontginningsgebied "La Warchenne" en va

document

type document prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006011187 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Personeel. - Pensioneringen Bij besluit van de raad van bestuur van 19 oktober 2005 wordt aan de heer Buyse, Marc, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur, met ingang van 1 augustus 2006. Het is de heer Buyse, Marc, vergund op Bij besluit type document prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006201497 bron ministerie van het waalse gewest "Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" Bij besluit van de administrateur-generaal van 16 september 2005, dat uitwerking heeft op 16 juni 2004(...) Bij besluit van de administrateur-generaal van 16 september 2005, dat uitwe

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006012107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Didier Bribosia De betrokken organisaties De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006009347 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt op 31 mei 2006, is het aan de heer Talloen, G., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te voeren. Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006009350 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 is de heer Bouchez, J.-P., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Neufchâteau zijn ambt uitoef Het beroe type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006009349 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt op datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Swolfs, M., licentiaat in de rechten, kand De stan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006009348 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2006 : - is de heer Leclef, J.-P., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 april 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006002063 bron regie der gebouwen Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 maart 2006, wordt de heer Meessen, Séverin, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A2 bij de Waalse Buitendiensten 2 - Directie te Aarlen, met ingang van 1 februari 2006. Overeenkomstig de gecoördin

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006011182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 19 april 2006 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in geb PR/001-015

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006201603 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de interne markt van een Nederlandstalig Diensthoofd Personeelsontwikkelingen (klasse A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG06818) Toelaatbaarheidsvereiste : Vereis(...) Bijkomende type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006201602 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de interne markt van een Nederlandstalig Diensthoofd Medische Kwaliteit (klasse A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG06817) Toelaatbaarheidsvereiste : Vereiste dip(...) Nodige anci type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2006 numac 2006201604 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de interne markt van een Nederlandstalig Diensthoofd Personeelsbewegingen (klasse A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilie (MNG06819) Toelaatbaarheidsvereiste : Vereiste di(...) Bijkomende
^