B.S. Index van de publicaties van 11 mei 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 6 december 2005 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met betrekking tot de procedure van verificatie van schuldvorderingen2006/00262 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de anciënniteitstoeslag voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2005 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2005 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de ARAB-vergoeding van het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, i type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de toekenning van een anciënniteitspremie in de subsector voor verhuisonde type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot opheffing van artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 type koninklijk besluit prom. 29/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006201035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE va type koninklijk besluit prom. 05/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006022357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig ar type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de overuren in de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewarin type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een aanvullen type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006200696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de opzeggingstermijn die wordt type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 oktober 2005 tot wijziging van het artikel 29, tweede lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2006 tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 oktober 2005 tot het verlenen van een subsidie aan de vereniging zonder winstoogmerk Institut de Sécurité Incendie - Instituut voor Brandveiligheid, type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integr

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006035703 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van erkenningsbesluiten als gevolg van de naamsverandering van de VZW Stichting Levend Erfgoed

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006035704 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006035748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006201591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van visverlof op 13 mei 2006 voor de deelnemers aan een door de stad Walcourt georganiseerde visactiviteit ten behoeve van personen met beperkte mobiliteit en jongeren type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006201552 bron ministerie van het waalse gewest Besluit II van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen en het besluit van de Waalse R

decreet

type decreet prom. 17/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006035684 bron vlaamse overheid Decreet tot omzetting van Richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/04/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006000314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief OOP 25 ter begeleiding van de koninklijke besluiten van 28 november 1997 en van 28 maart 2003 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003) houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel

erratum

type erratum prom. 23/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006009352 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1 ; - te Brussel : 1 (vanaf 1 februari 2007); - te Nijvel : 1 (vanaf 1 februari 2007); - te De(...) - te Gent : 1 (vanaf 1 februari 2007 type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Te begeven betrekkingen . 1. Functies. 1.1. Vijf betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid : - het gaat om aanwervingen als voltijds statutair personeelslid; - de kandidaten m(...) - de kandidaten di type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten aan : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van (...) Voorwaarden

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006021078 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Te begeven betrekking 1. Functie. Eén betrekking van wetenschappelijk personeelslid : - het gaat om een aanwerving als voltijds statutair personeelslid; - de kandidaten moeten Belg(...) - deze betrekking type aanwerving prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006018064 bron vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten Aanwerving voor onmiddellijke indiensttreding en samenstelling van een wervingsreserve van twee Franstalige bedienden Het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het (...) 1. Algemene ve type aanwerving prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006007126 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - Wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren-muzikanten in 2006 Erratum 1 In het Belgisch Staatsblad nr. 80 van 10 april 2006, bladzijde 14627, in de Nederlandse tekst, nr. 2, b, dient men te lezen : « De

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006009353 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2006 : - is de heer Van Overbeke, S., advocaat, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Hij wordt aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006009351 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 3 mei 2006 is het verzoek tot associatie van de heer Derycke, E., notaris ter standplaats Tubeke, en van Mevr. Vandenborre, B., kandidaat-notaris, om de associatie « ETIENNE DERYCKE ET Mevr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 april 2006, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is aan de vereniging

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006201594 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** attachés voor **** **** (niveau ****) voor de **** **** Zaken, Buitenlandse Handel en **** (****05828). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde(...) 1. **** type bericht van selor prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006201595 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés voor Internationale Samenwerking (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG05828). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toe(...) 1. HAMB

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006020039 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 12 mei 2006, om 10 uur en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingneming. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Didier Gosuin en Jacques Simonet) t(...) 2. Ontwerp van ordonnantie, voorstel van ordonnantie en voorstel van type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006020038 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 12 mei 2006 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69, 1000 Brussel) 1. Ontwerp van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie houd(...) - Rapporteurs : Mevrn. Viviane Teitelbaum, Magda De Galan en Brigitte D

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 11/05/2006 numac 2006011203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-06/0020 : Sibelga/Netten Réseaux Brussel Op 27 april 2006 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentrat Volgen
^