B.S. Index van de publicaties van 12 mei 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot wijziging van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, van artikel 261 van het Algem type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006201555 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 maart 2006 worden de volgende eretitels verleend : - tot Officier in de Kroonorde worden benoemd de Mevrn. Maryse Carlier, Anne-Marie Lambe en Anne Marchal alsook de heren Joël Bertrand, Pierre Bo - tot Rid type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006022343 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 04/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006009332 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 april 2005 tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259 type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de selectieprocedure van de leden van de Ombudsdienst Pensioenen type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006009328 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen bedoeld in artikel 191bis van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de integratie van het Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden in de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen Verklaring van openbaar nut Bij het koninklijk besluit van 1 mei 2006, wordt de trajectwijziging van de bestaande bovengrondse verbinding 150/30 kV Baudour-Trivières , met een frequentie (...) type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de programmawet van 30 december 2001 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een ve type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen van het tweede semester van het jaar 2005 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op b type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006003265 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaal Op 12 m

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201572 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 06/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201574 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 23/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201570 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201571 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 03/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201580 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 03/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201573 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 03/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201579 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 10/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201576 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 14/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 30 houdende erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 11/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201577 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 28/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201569 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 03/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006022400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verbod van bepaalde wierookkegeltjes en -stokken type ministerieel besluit prom. 04/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006009331 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand april 2006 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie l N c = 1,5370 NE = 1,4265 type ministerieel besluit prom. 28/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201568 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2005, worden beschermd als monument, wegens hun artistieke en esthetische waarde, de voorgevel en de bedaking van het gebouw gelegen Lombardstraat Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006035738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006035713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006035705 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting en instandhouding van betrekkingen in het ambt van leraar secundair onderwijs, belast met het geven van praktische vakken, die voor de verzorging en het onderhoud van de teelten en de veestapel in type besluit van de vlaamse regering prom. 24/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006035702 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van de regelgeving inzake het energiebeleid als gevolg van het bestuurlijk beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006035714 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan de land- en tuinbouwbedrijfshoofden die een beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006035736 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006035706 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006035737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006035731 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, wat betreft de datum van inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006201607 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere regeringscommissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan SC", te Oupeye

decreet

type decreet prom. 21/04/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006035726 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" en houdende wijziging van diverse decreten

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief ter vervanging van de omzendbrief van 15 februari 2006 betreffende sommige verbouwde voertuigen In het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanha(...) Overeenkomstig

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006201567 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 16 maart 2006 in zake de NV Communication Mobile Digitale tegen V. La Paglia, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Schen type bericht prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006019280 bron studiebeurzen Provinciale Commissie Studiebeursstichtingen Antwerpen Studiejaar 2006-2007 De Provinciale Commissie Studiebeursstichtingen van Antwerpen, bericht de belanghebbenden dat de beurzen van de hiernavolgende stichtingen met ingang van het studiej Verenigde S

document

type document prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006022362 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 12 januari 2006 en 9 februari 2006, en in u Interpretatier type document prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie Aanstelling in een hoger ambt Bij ministeriële beslissing van 3 mei 2006 werd de heer hoofdcommissaris André Desenfants, met ingang van 27 februari 2006 en bij toepassing van het artikel VI.II.78, eerste lid,(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006009355 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 17 januari 2006 werd de heer Theunis, M., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 juni 2006, om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in dit hof uit te o

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006007132 bron ministerie van landsverdediging Vacature voor de betrekking van adjunct-leidend ambtenaar bij het Nationaal Geografisch Instituut. - Oproep aan de mannelijke of vrouwelijke kandidaten van de Franse taalrol 1. Vacature De betrekking van adjunct-leidend ambtenaar bij het Nati De adjunct type vacante bettreking prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006009359 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel : 1, vanaf 1 januari 2007; - griffier : bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1, vanaf 1 maart 2007; - bij het (...) - Brussel V : type vacante bettreking prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006009357 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel : 1, vanaf 1 januari 2007 ; - griffier : bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : 1, vanaf 1 maart 2007; bij het v(...) Brussel V : 1,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006009356 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2006 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Van Gompel, C., adjunct-griffier bij dit hof. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging - voorlopig b type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006009354 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 2006, dat in werking treedt op 31 mei 2006, is aan de heer Theunis, M., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. Het

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/09/2005 pub. 12/05/2006 numac 2006033048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 20 juli 1994 betreffende de samenstelling en de werking van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs alsmede de organisatie van de examens afgelegd voor deze e

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006095159 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 2 mei 2006, wordt de overdracht goedgekeurd Tengevolge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006201605 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige monteurs (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG06009) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van(...) Naast deze

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 12/05/2006 numac 2006011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand april 2006 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand april 2006 respectievelijk vastgesteld op Iga = 1

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito XL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003262 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type document betreffende de nationale loterij prom. 01/05/2006 pub. 12/05/2006 numac 2006003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Presto XXL », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^