B.S. Index van de publicaties van 15 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/05/2006 numac 2006201588 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 67/2006 van 3 mei 2006 Rolnummer 3763 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 2 februari 2005 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1 Het Arbitr type wet prom. -- pub. 15/05/2006 numac 2006201589 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 69/2006 van 3 mei 2006 Rolnummers 3927 en 3933 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 19 september 2005 tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, in Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/04/1991 pub. 15/05/2006 numac 2006000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. - Duitse v type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2001 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006000365 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van de Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/04/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006201562 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Hoge Huisvestingsraad type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006201601 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2006-2013 van het plaatselijke elektriciteitsvervoersnet van ELIA

decreet

type decreet prom. 27/04/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006201611 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 52 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type decreet prom. 27/04/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006201612 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwich type decreet prom. 27/04/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006201610 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van artikel 255 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op de inkomsten 1992

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/01/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006000255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP nr. 39bis betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2006 ten behoeve van de politiezone : navolgende cijfers. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/05/2006 numac 2006201609 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 16 maart 2005 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de NV Chaussures Cecil, waarvan de expeditie ter griffie van het 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 15/05/2006 numac 2006021086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

erratum

type erratum prom. 12/01/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot indiening van nieuwe modellen van aankondiging en tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveri

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2006 numac 2006009365 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het hof van beroep te Gent : 1, vanaf 1 januari 2007; - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik : 1, vanaf 1 januari 2007; - beambte bij de griffie van het hof van beroep te - Gent : 1,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/05/2006 numac 2006009364 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 4 mei 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. Haÿez, L., licentiaat in de rechten, kand De sta type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/05/2006 numac 2006009363 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Van der Wulst, P., wonende te Brakel, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, - is de h

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/05/2006 numac 2006011147 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen - in randnummer A4-1, cijfer 8,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/05/2006 numac 2006201590 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 70/2006 van 3 mei 2006 Rolnummer 3932 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3, type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/05/2006 numac 2006201405 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 51/2006 van 19 april 2006 Rolnummers 3194 en 3195 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 april 2004 houdende wijziging van het decreet van 3 Het Arbitra
^