B.S. Index van de publicaties van 17 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2004 pub. 17/05/2006 numac 2006015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 26 september 1997. - Ad type wet prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006041903 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 . De sommen of waarden geconsigneerd voor rekening der hieronder vermelde vennootschappen, in toepassing van de wet van 24 jul(...) Voor de raadplegi type wet prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006009336 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 april 2006 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens Bij **** type wet prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006009346 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking. - Erratum Belgisch **** ****. 142 van 3 mei 2006, bladzijde 22937, **** en **** teksten van het koninklijk besluit van 19 april 2006, voor Mevr. ****, ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006021085 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt Mej. Djenabo Fonseca Rangel van Bissau-Guinese nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 november 2005, in België het beroep van architect type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006021084 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt de heer El Hadji Tafsir Dieng van Senegalese nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 april 2006, in België het beroep van architect uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Bevordering. - Verkizeingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2006 : In de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen wordt - Mevr. Bruyn type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 17 maart 2006 wordt de heer Frans Verriest, met ingang van 1 december 2006, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensioen te doen type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1998 betreffen type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006201005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, betreffen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 tot organisatie type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006009262 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie alsook van de administratieve en financiële middelen die haar worden toegekend type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2002, betreff type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, betreff type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van uitzendarbeid in het bou type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde werklieden van een aanvullende vergo type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003 betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 55 en 56 van de programmawet van 11 juli 2005 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het behoud van het normaal loon van de arbeiders bij overlijden van de ech type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006200874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1998 betreffende

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006201608 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 maart 2006 wordt de intercommunale « Igretec Environnement » vanaf 8 maart 2006 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 1. "r type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006014093 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 04/05/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006009345 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Penitentiaire Gezondheidsraad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006031241 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevordering bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2006, wordt de heer Charles De Sneyder, Officier-departementshoofd, benoemd, doo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006031219 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 4 « Laarbeek » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 november 1951, meer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2006 worden beschermd als monument de gevels, de bedaking, de draagstructuur, het trappenhuis, vertrekken van de benedenverdieping, de vertrekken op Voor de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006201628 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden die moeten toezien op de naleving van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2005 tot toepassing van het decreet van 29 april 2004 betreffende de o type besluit van de waalse regering prom. 27/04/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006201636 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006201637 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan van het onderstroomgebied van de Maas stroomafwaarts

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006201624 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 22 maart 2006 in zake S. Fagnant, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 29 maart 2006, heeft de ra « Schen

document

type document prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006201578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 april 2006, dat uitwerking heeft met ing wordt de he type document prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006009366 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst Oprichting van een plaats van predikant bij de evangelische protestantse parochie te 5060 Sambreville-Auvelais, avenue du Cimetière 19. Bij konink Dit besluit h

arrest

type arrest prom. 04/05/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006009344 bron federale overheidsdienst justitie Besluit van de voorzitter houdende benoeming van de secretaris en de plaatsvervangende secretaris van de Penitentiaire Gezondheidsraad

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006009371 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij beschikking van 16 maart 2006 werd de heer Naessens, W., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde aangewezen om, vanaf 1 maart 2006, het ambt van plaatsvervangend rechter in hand Bij bes

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006003264 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt Mevr. Laetitia Rolin Ja

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006009369 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 mei 2006, dat in werking treedt op 31 maart 2006, is de heer Van Caenegem, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten g Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006009375 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de leden en plaatsvervangers van de Adviesraad van de magistratuur Nederlandstalig college Hoven Zijn verkozen als lid : Dewulf Lionel, kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent; Dom Mireille, raadsheer in het hof van Forrier Edward, raadshe

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006009330 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, gegeven op 7 april 2006, is ten verzoeke van Mevr. Lard

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 19/12/2005 pub. 17/05/2006 numac 2006009370 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006018066 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Domeinconcessie « De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving een aanvraag van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van een windenergiepark in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomsti Elke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/05/2006 numac 2006201667 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige contractuele deskundigen (niveau A3) voor de cel onderzoek van ongevallen en incidenten voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (CFG06002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangele(...) Naast de
^