B.S. Index van de publicaties van 18 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006003260 bron federale overheidsdienst financien Mededeling De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006201231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, tot verhoging van het quotum overuren waarvo type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006201236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, tot verhoging van het quotum overuren waarvoor de werknemer k type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2005, bedoeld in het koninklijk besluit van 23 januari 200 type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanwijzing van personen bedoeld in artikel 25 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het sectoraal akkoord voor 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006022405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijkomende to type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 04/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen type koninklijk besluit prom. 08/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006002066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 08/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de aardolie en aardolieproducten die tot de verplichte voorraden mogen worden gerekend type koninklijk besluit prom. 08/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006201274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverhei type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het nationaal akkoord type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 09/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg[/pa type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het tweede semester van het jaar 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verz type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, inzake spanning voor de risicogroepen voor 2003 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot oprichting van een paritaire werkgroep voor de tewerkstelling in de banksector type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, inzake de inspanning voor de risicogroepen voor 2004 type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 24/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006201638 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006201641 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 02/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006201639 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 26/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 14/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee hoofdcontroleurs en van vijf controleurs van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006201640 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 2 « Heymbosch », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 juli 1954, meerma type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006031217 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Sint-Gillis ter aanvulling van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » van de gemeente Sint-Gillis en omvattende het

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006035729 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2006

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de voorlopige inschrijving in de bevolkingsregisters. - Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, nr. 94

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Wijzigingen aan het Reglement betreffende het (...) Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 31 januari 2006. De volgende paragrafen wijzigen de (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006201645 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 februari 2006 in zake S. Touil en A. Touil tegen het openbaar ministerie, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Schen

document

type document prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden De hierna vermelde personen worden bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2006 bevorderd, benoemd of vereremerkt vanaf 15 november 2005 : Leopoldsorde Officier Mevr. SILKENS Jacqueline, bestuurder, te Si(...) Juffr. VALLEE Odette, be

erratum

type erratum prom. 24/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdel

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006029066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2006 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer DE PIERPONT, Jacques Yvan André Hij zal rang i type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006029067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2006 wordt benoemd tot Officier der Kroonorde : De heer ROBA, Jean Oscar, scenarist-cartoonist. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006029064 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2006 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer PRZYBYLSKI, Edouard Joséphine, Hij zal rang i type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006029065 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2006 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. MONFILS, Nadine, regisseuse-schri Zij zal rang in

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Roger Portal De betrokken organisaties De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006009377 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 is aan de heer Delaunois, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Bergen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eer Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006201644 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 21 maart 2006 in zake de BVBA Bribel tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Schen

lijst

type lijst prom. 06/03/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen type lijst prom. 25/04/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006018067 bron wetgevende kamers belgische senaat Samenstelling van een personeelsreserve van veiligheidsagenten voor de federale Wetgevende Kamers. - Heropening van de inschrijvingstermijn Het examenbericht dat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 18 april 2006, vermeldt : Het inschrijv

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/05/2006 numac 2006201642 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) (niveau ****) voor het ministerie van de **** ****, de **** wetenschappelijke instellingen en sommige **** openbare ****(...) **** van de ****

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 08/05/2006 pub. 18/05/2006 numac 2006011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2006 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde resident
^