B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht type wet prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006201683 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 43/2006 van 15 maart 2006 Rolnummer 3765 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006011197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006022374 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende een verklaring van overeenstemming en prestatiecriteria voor de analysemethode voor keramische voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006201676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende een beheerder van het Sociaal fonds voor de diamantarbeiders. - Vervanging van een beheerder Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking treedt op 9 mei 2006, wordt de heer Hans MANGELSCHOTS, te Here type koninklijk besluit prom. 04/05/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006011204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006000296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot bepaling van de modaliteiten van indiening van de aanvragen en van aflevering van de arbeidskaart C type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Re type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 6 december 2005 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het op de markt brengen van producten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006035708 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 20/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006201653 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 20/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006201658 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 20/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006201659 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering Bij ministerieel besluit van 18 april 2006 kunnen Mevr. Nancy Bracke, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend, voor de materie grenscontrole en de heer Kristiaan Barbaix, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend, voor de materie visa, met in type ministerieel besluit prom. 08/05/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 20/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006201655 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 01/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006035760 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie inzake inontvangstneming van dagvaardingen en deurwaardersexploten type ministerieel besluit prom. 20/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006201656 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 04/05/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven voor het leveren van regelmatige diensten door het Koninklijk Meteorologisch Instituut ten bate van derden type ministerieel besluit prom. 18/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006201654 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 20/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006201657 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006035765 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te verkiezen leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van de randgemeenten en van de gemeente Voeren, het aantal te verkiezen d type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006035767 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie

decreet

type decreet prom. 30/11/1998 pub. 19/05/2006 numac 2006029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1985 type decreet prom. 10/03/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst type decreet prom. 07/12/1998 pub. 19/05/2006 numac 2006029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1984 type decreet prom. 31/03/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006035768 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg type decreet prom. 07/12/1998 pub. 19/05/2006 numac 2006029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1983

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006201669 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 27 maart 2006 in zake het openbaar ministerie tegen de BVBA Patrick Maréchal, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageho « Is h type bericht prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. - Bericht Krachtens artikel 5 van het ministeriële besluit van 4 juli 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klasse 1 en 7 ove Federa type bericht prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006031246 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Oudergem. - Belastingreglement. - Rechtzetting De vaststelling van de nietigheid van rechtswege van de beslissing van 23 september 2005, waarbij de gemeenteraad van Oudergem vanaf 1 januari 2005 een openingsbelasting en een jaarlijkse b

erratum

type erratum prom. 01/05/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen van het artikel 2, A en D, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor genee

arrest

type arrest prom. 09/05/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006003270 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België geregistreerd bijkantoor h

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor logopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 april 2006, dat in werking tree Bij hetz

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/03/2006 pub. 19/05/2006 numac 2006031230 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2006/257 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de onderwijsinstellingen voor sociale promotie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006018068 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van - controleer type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Leuven De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de inspraakorga(...) Voorwaarden type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006009381 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : van de rechtbank van koophandel te Hasselt : 1, vanaf 1 oktober 2006; van het vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen : 1, vanaf 1 januari 2007; - adjunct-griffier : bij het vredegerecht

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006009382 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd, voor een termijn van vijf jaar, tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Dendermonde : - de heer Da type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006009380 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 13 april 2006, bladzijde 20492, Franstalige tekst, regel 15, lezen : « au parquet de la cour du travail » i.p.v. « au parquet de la cour d'appel ». type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006009379 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 mei 2006 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, Mevr. Manchel, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op - griffier b

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006201679 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 30 maart 2006 in zake P. Jans tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 5 ap « Schen

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006042005 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006201700 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten competentieontwikkeling en productinnovatie (niveau A) voor SELOR (ANG06016) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast d

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/05/2006 numac 2006054389 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Beth, Madeleine Beth, Madeleine Aimée Henriette Renée Ghislaine, geboren te Soignies op Alvorens t
^