B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006038053 bron raad van state Belgische Beroepsverening der Geneesheren-specialisten in de Intensieve Zorg, beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1998, nr. 66 Laatst bekendgemaakte lijst : 2001 Samenstelling van type wet prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006041305 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006009360 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2006, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****(...) beiden wonende te ****, om, type wet prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006038054 bron raad van state Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België, beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1949, nr. 10 Laatst bekendgemaakte lijst : 1997, nr. 29 Sam Voor de raadpleging type wet prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006009358 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2006, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) Bij koninklijk type wet prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006038049 bron raad van state Unie der Wegvervoerders van België, beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1979, n° 55 Laatst bekendgemaakte lijst : 1996, n° 20 Samenstelling van de raad van bestuu Voor de raadpl type wet prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006038051 bron raad van state Belgische Beroepsverening van Kinderartsen, beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1954, nr. 586 Laatst bekendgemaakte lijst : 1999, nr. 135 Samenstelling van de raad Voor de raadpleg type wet prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006038050 bron raad van state Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen, beroepsvereniging gevestigd te Brussel Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Statuten - Beroepsvereningen : 1953, nr. 33 Laatst bekendgemaakte lijst : 1999, nr. 134 Samenstelling van de raad Voor de raadplegi type wet prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006038052 bron raad van state Koninklijke Unie der Belgische Installateurs in Centrale Verwarming, Klimaatregeling en Aanverwante bedrijven, afgekort als « U.B.I.C. », beroepsvereniging gevestigd in de Brusselse agglomeratie Artikel 7 van de wet van 31 maart 1898 Sta Laatst beken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 september 1968 betreffende de denaturering of vermenging in het dierenvoerder van zachte tarwe van oorsprong uit de Europese Economische Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006200549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006003261 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006200720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste v type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006002065 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingselectie en met betrekking tot de stage type koninklijk besluit prom. 11/05/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2006 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006200814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen, de risicogroepen en de beroepsopleid type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006200790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006200884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste v type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot de bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van de vrijwillige dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006022378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006022422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 2004 houdende verlening aan de naamloze vennootschap C-Power van de machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windturbinepark van 60 windturbines, met een nominaal verm Bij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reisvergoeding van de leden van de kiesbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006201660 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de afnemers die op 1 januari 2007 in aanmerking komen op de elektriciteits- en gasmarkt

decreet

type decreet prom. 24/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006201558 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs type decreet prom. 11/05/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006201661 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie be

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006201643 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 24 april 2006 in zake de Minister van Financiën, het openbaar ministerie en de burgerlijke partij NV Total Belgium tegen O. Carrar 1. « S

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006201537 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2005 is de beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van leraar voor kunstlessen toegekend aan de heer Philippe LEMAIGRE voor de cursus : Instru Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006201536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor deontologie voor de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en voor de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2005 pub. 22/05/2006 numac 2006201480 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot intrekking van de erkenning van de speciale openbare bibliotheek van het Rode Kruis en tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 april 1996 houdende erkenning van s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006201534 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 december 2005 is de beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van leraar voor kunstlessen toegekend aan Mevr. Dulce VERMELHO voor de cursus : Tone Bij bes

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking tre Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, dat in werking Bij hetz

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006018069 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één Nederlandstalige administratief deskundige De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werft één Nederlandstalige administratief deskundige aan (m/v). Context van de functie De HRJ is een federaal orgaan met als voorna(...) - het voordra

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006009383 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 mei 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd, voor een termijn van vijf jaar, tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Turnhout : - de heer Proo

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006201535 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle. - Vergunning Beslissing van 29 maart 2006 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « SA Skynet iMotion Activ Gelet op he

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006040601 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 31 januari 2006 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006201677 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige officiers-adjunct-interventiechefs (niveau A) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (AFB05801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot(...) 1. JALET type bericht van selor prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006201678 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** officiers-adjunct-**** (niveau ****) voor de **** **** Dienst voor Brandweer en Dringende Medische **** (****05801). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde (...) 1. ****

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/05/2006 numac 2006054390 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Kowalenko, Anatoli De heer Kowalenko, Anatoli, geboren te Diariezi op 18 decemb(...) Alvorens te bes
^