B.S. Index van de publicaties van 23 mei 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006201680 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 44/2006 van 15 maart 2006 Rolnummers 3775 en 3803 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, type wet prom. 01/05/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006003266 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2004 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren type wet prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006201681 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 50/2006 van 29 maart 2006 Rolnummer 3860 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 24bis en 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005, gesteld door de Re Het Arbit type wet prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006201684 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 42/2006 van 15 maart 2006 Rolnummer 3738 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof, samenge wijst na beraad type wet prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006201682 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 45/2006 van 15 maart 2006 Rolnummer 3823 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 60,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds voor taxionder type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2005 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006200952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986 tot vaststelli type koninklijk besluit prom. 19/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006022388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de betaling van een eindejaarspremie aan de werklieden en werksters tewerkg type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen te gunsten van type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006022420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld in de onderneming type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2004 tot wijzigi type koninklijk besluit prom. 01/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende de toekenning van een ARAB-vergoeding in de subsector voor verhuisondernemi type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006200953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 12/05/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006022379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 31/05/2005 pub. 23/05/2006 numac 2006003222 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006200550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, met betrekking tot het "Vlaams Fonds voor besta type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006200784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de systemen van Vlaamse aanmoed type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 23/05/2006 numac 2005202597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de lonen van de semi-geschoolde type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006200648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 22/03/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006200783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004 bet type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006012157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 mei 2006 wordt aan de heer Bribosia, Didier, op het einde van de maand april 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 12 mei 2003 betreffende de juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaand type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006201651 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 14 april 2006 wordt de heer Michel Weyssow vanaf 16 februari 2006 op zijn verzoek ontheven uit zijn functies van attaché. Bij ministeriële besluiten van 14 april 2006 worden de heren Jean-Claude Gob Bij ministeri

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006031240 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders betreffende het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

decreet

type decreet prom. 11/05/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201662 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de door de Franse Gemeenschap overgedragen materies betreft, met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 20/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006031231 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Ge type decreet prom. 20/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006031233 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de federale Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsb type decreet prom. 20/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006031232 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden, gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, d

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006201701 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 april 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 april 2006, i Die zaak type bericht prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006018065 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State BVBA Constrimmo, met zetel te 2830 Willebroek, Molenweg 90, heeft op 28 april 2006 een vo Deze za type bericht prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006201699 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 maart 2006 in zake C. Khomasouridze, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 29 maart 2006, heeft « Schen

document

type document prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006020046 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verenigde vergadering - Commissievergadering Agenda Woensdag 24 mei 2006 om 9 u. 30 m. Commissie voor de Sociale Zaken Verkiezing van een voorzitter ter vervanging van Mevr. Car(...) - Interpellatie van Mevr. Marie-Paule Quix (N) tot de heer Pascal Sme type document prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006020045 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 23 mei 2006 om 9 u. 30 m. Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Interpellatie van de heer Jean-Luc Vanraes (N) tot Mevr. Fran(...) - Interpellatie van de heer Jacques Simonet (F) tot Mevr. Françoise

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de « Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/04/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006201560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor de hogescholen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006201706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt, op zijn verzoek, aan de heer Arnout DE KOSTER, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers, van het beheerscomi Bij hetzel

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006018070 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekking De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van p - controleer type vacante bettreking prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Kortrijk-Ieper-Veurne De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Die(...) Voorwaarden : 1°

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006009393 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2006 : - is aan de heer Van Ingelghem, A., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - is aan de h Het is hem v

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006022414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006, wordt de heer De Turck, Patrick, attaché, met ingang van 1 december 2005, in vast dienstverband benoemd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Nederlands taalkader. type benoemingen prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2006 wordt de heer Baert, Koenraad, attaché, met ingang van 1 november 2005, in vast dienstverband benoemd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Nederlands taalkader. type benoemingen prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006022376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt de heer Hubert, Vincent, met ingang van 1 februari 2006, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig De da type benoemingen prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006022377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt Mevr. Strepenne, Isabelle, met ingang van 23 december 2005, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselk De datu type benoemingen prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006022411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 november 2005 waarbij de heer Procureur, Fabrice, met ingang van 1 augustus 2005, op het Frans kader, in vast dienstverband wordt benoemd in de betrekking van attaché bij de F

lijst

type lijst prom. 04/05/2006 pub. 23/05/2006 numac 2006011214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 23/05/2006 numac 2006011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hiernavolgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs (...) Opmerkinge
^